Förvaltningskostnad

Fokus på kostnader är viktigt för att kunna nå målet om högsta hållbara avkastning över tid. Hög kvalitet till låg kostnad, det vill säga kostnadseffektivitet, är därför en ledstjärna för AP4.

Total förvaltningskostnad är 0,10 procent

AP4:s totala förvaltningskostnad uppgår till 0,10 (0,10) procent, mätt i procent av det genomsnittliga fondkapitalet. Förvaltningskostnaden består av rörelsekostnader och provisionskostnader. Rörelsekostnaderna består främst av personalkostnader, IT-kostnader samt lokalkostnad. Provisionskostnader utgörs huvudsakligen av arvoden till externa förvaltare samt depåbankskostnader.

AP4:s rörelsekostnadsandel, mätt som kostnader i procent av det genomsnittliga fondkapitalet, uppgick till 0,06 (0,06) procent. AP4:s provisionskostnadsandel uppgick till 0,04 (0,04) procent. AP4 är kostnadseffektiv i en internationell jämförelse.

AP4 är kostnadseffektiv i en internationell jämförelse

AP4:s kostnadsnivå var 49 procent lägre 2018 jämfört med ett urval av jämförbara internationella pensionsfonder enligt en oberoende undersökning av CEM Benchmarking. Jämförelsen är gjord efter justering för allokering till olika tillgångsslag och förvaltningsstrategier. Utan sådan justering är AP4:s kostnadsnivå knappt 40 procent av jämförelsegruppens kostnader. Den lägre kostnadsnivån beror främst på att AP4 valt att förvalta en stor del av kapitalet internt, men också på grund av fördelning mellan aktiv respektive passiv förvaltning och att de interna förvaltningskostnaderna per förvaltad krona är lägre jämfört med jämförbara internationella pensionsfonder.

Betydande andel intern förvaltning

AP4 strävar efter att förvalta internt när det bedöms vara kostnadseffektivt, det vill säga ge lika hög eller högre avkastning till motsvarande eller lägre kostnad än motsvarande externa förvaltning. En förutsättning för detta är att det finns rätt resurser, kompetens och erfarenhet internt på AP4. En större andel intern förvaltning medför därför delvis ökade rörelsekostnader.

Dessa består bland annat av IT-system- och indexkostnader samt personalkostnader. Denna rörelsekostnadsökning kompenseras av minskad provisionskostnad för extern förvaltning.

Minskad andel extern förvaltning

Vid utgången av första halvåret 2019 var 86 procent av tillgångarna förvaltade internt och 14 procent av tillgångarna förvaltades externt, att jämföra med 16 procent externt vid årets början. AP4 förvaltar internt när en samlad bedömning visar att en intern förvaltning kan uppnå lika bra eller bättre avkastning efter kostnader. Lagkravet om att minst 10 procent av portföljen ska vara externt förvaltad utgick i samband med att ändrade regler för AP-fonderna trädde ikraft den 1 januari 2019.

Kostnadseffektiva onoterade direktinvesteringar

En betydande del av AP4:s exponering mot onoterade fastigheter sker genom de direktägda bolagen Vasakronan och Rikshem. Detta är en långsiktig och kostnadseffektiv investeringsform.