Förvaltningskostnad

Kostnadseffektivitet är avgörande för att nå målet om högsta hållbara avkastning över tid. Därför är kostnadsfokus ett integrerat förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten och AP4 redovisar kostnader transparent i all rapportering och kommunikation.

AP4:s totala förvaltningskostnad uppgick 2020 till 0,09 (0,10) procent, mätt i procent av det genomsnittliga fondkapitalet. Förvaltningskostnaden består av rörelsekostnader och provisionskostnader. Rörelsekostnaderna består främst av personalkostnader, IT-kostnader samt lokalkostnad. Provisionskostnader utgörs huvudsakligen av arvoden till externa förvaltare samt depåbankskostnader. AP4:s rörelsekostnadsandel, mätt som kostnader i procent av det genomsnittliga fondkapitalet, uppgick 2020 till 0,06 (0,06) procent. AP4:s provisionskostnadsandel uppgick till 0,03 (0,04) procent. 

AP4 är mycket kostnadseffektiv 

AP4:s kostnadsnivå är betydligt lägre än jämförbara internationella pensionsfonder i en analys genomförd av CEM Benchmarking avseende år 2019. AP4 har ett tillräckligt stort fondkapital för att bedriva kostnadseffektiv förvaltning samt en tillgångsallokering med fokus på tillgångsslag som är mindre kostnadskrävande att förvalta. Den lägre kostnadsnivån beror även på AP4:s implementeringsstil med huvudsakligen större andel intern förvaltning än andra pensionsfonder. AP4 är även kostnadseffektiv genom att betala lägre kostnader för motsvarande tjänster som till exempel förvaltningsarvoden än vad andra pensionsfonder gör. Det gör att AP4:s kostnadsnivå är ungefär hälften av den för jämförelsegruppens.

Intern och extern förvaltning

AP4 strävar efter att förvalta internt när det bedöms vara kostnadseffektivt, det vill säga ge lika hög eller högre avkastning till motsvarande eller lägre kostnad än motsvarande externa förvaltning. En förutsättning för detta är att det finns rätt resurser, kompetens och erfarenhet inom AP4. En större andel intern förvaltning medför därför delvis högre rörelsekostnader. Den relativt högre rörelsekostnaden kompenseras av minskad provisionskostnad för extern förvaltning.

Vid exerna mandat förhandlar AP4 i syfte att betala så låga avgifter som möjligt för vald förvaltningsstrategi med bedömd högst riskjusterad avkastning. Kostnader styrs av valet av tillgångsslag och förvaltningsstrategi. Målet är en hög riskjusterad avkastning efter kostnader. Lägst absolut kostnad i sig är därför inte ett rättvisande mått. En betydande del av AP4:s exponering mot onoterade fastigheter sker genom de direktägda bolagen Vasakronan och Rikshem. Detta är en långsiktig och kostnadseffektiv investeringsform.

Internationell kostnadsjämförelse