Investeringsfilosofi

Som en buffertfond i det svenska systemet för inkomstpension har AP4 tre väsentliga särdrag som utmärker och till viss del särskiljer AP4 från andra investerare. Särdragen utgör grunden i AP4:s investeringsfilosofi. Särdragen kompletteras med sex investeringsövertygelser. Dessa investeringsövertygelser präglar AP4:s portföljstruktur, investeringsstrategier och positionstagning samt tydliggör hur AP4 agerar för att skapa mervärde.

Särdrag i AP4:s förvaltningsfilosofi

Långsiktighet

Långsiktighet och ett mandat att ha en investeringshorisont längre än de flesta andra investerare skapar en relativ fördel för AP4. Andra investerare drivs ofta till kortsiktighet genom regelverk eller krav på hög likviditet. AP4:s långsiktighet innebär en möjlighet att tänka annorlunda än andra investerare, att tåla och kunna gå mot strömmen vid kortsiktig marknadsvolatilitet samt kunna bära illikviditet när det bedöms långsiktigt gynnsamt.

Stora frihetsgrader

Stora frihetsgrader att inom ramen för AP4:s lagstadgade placeringsregler utforma strategi, portföljstruktur och välja investeringar. Detta ger AP4 möjlighet att dra fördel av våra komparativa styrkor, att utnyttja diversifieringsmöjligheter och att proaktivt anpassa portföljen när marknadsförutsättningar förändras.

Storlek

Lagom storlek på AP4:s kapital, varken för litet eller för stort, ger skalfördelar som möjliggör kostnadseffektivitet utan att begränsa investeringsmöjligheterna.

 

Investeringsövertygelser

Hållbarhet

Att integrera hållbarhetsaspekter i förvaltningen bidrar över tid till en bättre hantering av risker och möjligheter samt därmed till avkastningen. AP4 använder aktiv ägarstyrning för att trygga tillgångars värde.

Välavvägt risktagande

Välavvägt och disciplinerat risktagande är nödvändigt för att skapa avkastning. Risktagandet ska vara ansvarsfullt, välavvägt och uppföljningsbart.

Ineffektiva marknader

De finansiella marknaderna är inte alltid effektiva. Det skapar möjlighet för AP4 att genom långsiktighet och aktiv förvaltning addera mervärde när det uppkommer obalanser mellan tillgångars förväntade avkastning och risk.

Diversifiering

En portfölj som är väldiversifierad har över tid en bättre riskjusterad avkastning.

Strukturerade processer

En strukturerad investeringsprocess är en förutsättning för framgångsrik förvaltning. AP4:s processer ska vara transparenta, disciplinerade och ansvarsfulla. Enkelhet eftersträvas och komplexitet ska undvikas där detta inte genererar ett tydligt mervärde. Alla investeringar analyseras utifrån ett portföljperspektiv.

Kompetent organisation

Portföljförvaltning är en kunskapsintensiv verksamhet där kompetenta medarbetare är en nödvändig framgångsfaktor. Det ställer krav på kultur och värderingar för att kunna attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.