Portfölj

En diversifierad portfölj


AP4:s fondkapital uppgick per 2019-06-30 till 391,4 miljarder kronor. Av detta var mer än hälften investerat i svenska och globala aktier. Räntebärande investeringar motsvarade en tredjedel av kapitalet och fastigheter samt övriga alternativa investeringar (s.k. reala tillgångar) uppgick till tolv procent av portföljen.

Långsiktighet motiverar betydande aktieandel

AP4:s långsiktiga uppdrag och en högre förväntad avkastning för aktier jämfört med andra tillgångsslag motiverar en hög andel aktier, trots de relativt högre riskerna. En väsentlig exponering till Sverige inom aktier och räntebärande motiveras av dels förväntad högre avkastning relativt många andra marknader, dels goda möjligheter för AP4 att genom aktiv förvaltning skapa överavkastning, samt lägre valutasäkringskostnader.

Tillgångsslag Marknadsvärde, mdr kr  Exponering1, %
Globala aktier 156,6 40,0
Svenska aktier 61,3 15,7
Globala räntor 82,4 21,0
Svenska räntor 45,4 11,6
Reala tillgångar² 45,3 11,6
Övriga tillgångar 0,5 0,1
Valuta 0,0 0,0
S:a placeringstillgångar      391,5 100,0