Portfölj

En diversifierad portfölj

AP4:s fondkapital uppgick per 31 december 2019 till 418,0 miljarder kronor. Globala och svenska noterade aktier utgjorde mer än hälften av tillgångarna vid årets slut. Onoterade aktieinvesteringar främst i fastighetsbolag utgjorde ytterligare nio procent av tillgångarna. Räntebärande investeringar motsvarade en tredjedel av kapitalet och fastigheter samt övriga alternativa investeringar (s.k. reala tillgångar) uppgick till tretton procent av portföljen.

Långsiktighet motiverar betydande aktieandel

AP4:s långsiktiga uppdrag och en högre förväntad avkastning för aktier jämfört med andra tillgångsslag motiverar en hög andel aktier, trots de relativt högre riskerna. En väsentlig exponering till Sverige inom aktier och räntebärande motiveras av dels förväntad högre avkastning relativt många andra marknader, dels goda möjligheter för AP4 att genom aktiv förvaltning skapa överavkastning, samt lägre valutasäkringskostnader.

Tillgångsslag Marknadsvärde, mdkr  Exponering1, %
Globala aktier 164,3 39,3
Svenska aktier 65,2 15,6
Globala räntor 87,7 21,0
Svenska räntor 47,5 11,4
Reala tillgångar
53,2 12,7
Övriga tillgångar 0,0 0,0
Valuta  0,0 0,0
S:a placeringstillgångar      418,0 100,0