Portfölj

En diversifierad portfölj

AP4:s fondkapital uppgick per 31 december 2020 till 449,4 miljarder kronor. Globala och svenska noterade aktier utgjorde mer än hälften av tillgångarna vid årets slut. Vart tredje år genomför AP4 en långsiktig analys (en så kallad ALM-analys) av pensionssystemets behov och krav på avkastning. En sådan genomfördes under 2020 och resulterade bland annat i att lämplig långsiktig aktieallokering fortsatt anses vara i intervallet 50-70 procent av portföljen. Räntebärande investeringar motsvarade cirka en tredjedel av kapitalet och fastigheter samt övriga alternativa investeringar (reala tillgångar) uppgick till 13 procent av portföljen.

portföljallokering

Långsiktighet motiverar betydande aktieandel

AP4:s långsiktiga uppdrag och en högre förväntad avkastning för aktier jämfört med andra tillgångsslag motiverar en hög andel aktier, trots de relativt högre riskerna. En väsentlig exponering till Sverige inom aktier och räntebärande motiveras av dels förväntad högre avkastning relativt många andra marknader, dels goda möjligheter för AP4 att genom aktiv förvaltning skapa överavkastning, samt lägre valutasäkringskostnader.

Tillgångsslag Marknadsvärde, mdkr  Exponering1, %
Globala aktier 177,7 39,6
Svenska aktier 75,2 16,7
Globala räntor 90,1 20,0
Svenska räntor 47,6 10,6
Reala tillgångar
58,9 13,1
Övriga tillgångar 2 0,0 0,0
Valuta  0,0 0,0
S:a placeringstillgångar      449,5 100,0

¹ Underliggande värden för derivat i den passiva allokeringen fördelas på respektive tillgångsslag.
2. Består i huvudsak av kapitallösa mandat, så kallade overlay-mandat.