Portfölj

En diversifierad portfölj

AP4:s fondkapital uppgick per 30 juni 2020 till 403,2 miljarder kronor. Globala och svenska noterade aktier utgjorde mer än hälften av tillgångarna vid årets slut. Onoterade aktieinvesteringar främst i fastighetsbolag utgjorde ytterligare 13 procent av tillgångarna. Räntebärande investeringar motsvarade cirka en tredjedel av kapitalet och fastigheter samt övriga alternativa investeringar (s.k. reala tillgångar) uppgick till 13 procent av portföljen.

Långsiktighet motiverar betydande aktieandel

AP4:s långsiktiga uppdrag och en högre förväntad avkastning för aktier jämfört med andra tillgångsslag motiverar en hög andel aktier, trots de relativt högre riskerna. En väsentlig exponering till Sverige inom aktier och räntebärande motiveras av dels förväntad högre avkastning relativt många andra marknader, dels goda möjligheter för AP4 att genom aktiv förvaltning skapa överavkastning, samt lägre valutasäkringskostnader.

Tillgångsslag Marknadsvärde, mdkr  Exponering1, %
Globala aktier 159,7 39,6
Svenska aktier 61,7 15,3
Globala räntor 96,6 24,0
Svenska räntor 32,4 8,0
Reala tillgångar
52,8 13,1
Övriga tillgångar 2 0,0 0,0
Valuta  0,0 0,0
S:a placeringstillgångar      403,2 100,0