Regeringens utvärdering

AP-fondernas arbete granskas årligen av regeringen. Regeringens granskning sammanställs i en årlig rapport som tillställs riksdagen senast den 1 juni varje år. I redovisningen ingår bland annat en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för det aktuella året samt en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan utvärderingsstarten 2001.

Transparens en ledstjärna

Transparens är ett nyckelord för AP4 och en nödvändighet för att åtnjuta förtroende, både som stor långsiktig investerare och som myndighet. AP4 har många olika intressenter och för att möjliggöra externa intressenters förståelse, granskning och utvärdering är hög transparens viktigt. AP4 vinnlägger sig om att försöka vara transparent i rapportering och kommunikation så långt det är möjligt utan att det är till men för verksamheten.

Granskad och utvärderad av flera intressenter

En AP-fonds verksamhet och granskning av densamma är reglerad i lag. AP-fondernas styrelser utses av regeringen. Styrelsen följer upp och utvärderar löpande det arbete förvaltningen bedriver. Externa revisorer granskar årligen verksamheten och räkenskaperna. Regeringen genomför årligen en särskild utvärdering med hjälp av externa konsulter som analyserar och utvärderar verksamheten. Regeringens granskning sammanfattas i en offentlig skrivelse som tillställs riksdagen varje år. Regeringens utvärdering är en viktig återkoppling och ett bidrag till AP4:s arbete med att utveckla verksamheten. Dessutom är AP4 som betydande offentlig kapitalägare ett naturligt föremål för medias och olika intresseorganisationers granskning och synpunkter.

Regeringens skrivelse till riksdagen
Verksamhetsåret 2018
Verksamhetsåret 2017
Verksamhetsåret 2016
Verksamhetsåret 2015
Verksamhetsåret 2014
Verksamhetsåret 2013