Regeringens utvärdering

AP-fondernas arbete granskas årligen av regeringen. Regeringens granskning sammanställs i en årlig rapport som tillställs riksdagen senast den 1 juni varje år. I redovisningen ingår bland annat en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för det aktuella året samt en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan starten 2001.

Transparens en ledstjärna

Transparens är ett nyckelord för att upprätthålla ett gott förtroende gentemot våra olika intressenter, både som långsiktig investerare och som myndighet. AP4 är transparent i all rapportering och kommunikation så långt det är möjligt.

Granskad och utvärderad av flera intressenter

En AP-fonds verksamhet och granskning av densamma är reglerad i lag. AP-fondernas styrelser utses av regeringen. Styrelsen följer upp och utvärderar löpande det arbete förvaltningen bedriver. Externa revisorer granskar årligen verksamheten och räkenskaperna. Regeringen genomför årligen en utvärdering som sammanfattas i en offentlig skrivelse som tillställs riksdagen varje år. Regeringens utvärdering är en viktig återkoppling och ett bidrag till AP4:s arbete med att utveckla verksamheten. Dessutom är AP4 som betydande offentlig kapitalägare ett naturligt föremål för medias och olika intresseorganisationers granskning och synpunkter.

Regeringens skrivelse till riksdagen
Verksamhetsåret 2019
Verksamhetsåret 2018
Verksamhetsåret 2017
Verksamhetsåret 2016
Verksamhetsåret 2015
Verksamhetsåret 2014
Verksamhetsåret 2013