Vårt uppdrag

AP4:s verksamhet regleras i lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fondslagen). Den fastställer att AP4:s övergripande uppdrag är att ”förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension”, det vill säga långsiktigt skapa högsta möjliga avkastning till förmån för de försäkrade i ålderspensionssystemet.

I AP-fondslagens förarbeten (proposition 1999/2000:46) framgår att ”Näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska uppgifter skall inte finnas. Hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning.”

Begreppet ”hänsyn till miljö och etik” används i förarbetet till AP-fondslagen. Idag används vanligtvis begreppet ”hållbarhet” bland investerare och bolag. Hållbarhet omfattar ett antal aspekter som ansvarsfulla investerare använder i arbetet. Dessa är miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter, på engelska Environment, Social and Corporate Governance (ESG). Ägarstyrning utövar ansvarstagande ägare genom sitt ägararbete vilket exempelvis omfattar dialoger, stämmor, valberednings-arbete. Ägarstyrningsarbete inkluderar arbete med hållbarhet. Arbete med hållbarhet och med ett särskilt fokus på Klimat & miljö och Ägarstyrning är prioriterade områden för AP4.

Placeringsreglerna som Första-Fjärde AP-fonderna enligt lag ska följa är i korthet:

  • Placeringar får göras i alla förekommande instrument på kapitalmarknaden som är marknadsnoterade och omsättningsbara.
  • Minst 30 procent av tillgångarna ska placeras i räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk.
  • Högst 40 procent av tillgångarna får exponeras för valutarisk.
  • Högst 10 procent av tillgångarna får exponeras mot en emittent eller grupp av emittenter med inbördes anknytning.
  • Aktier i börsnoterade svenska bolag får högst motsvara 2 procent av det samlade börsvärdet.
  • AP4 får högst äga 10 procent av rösterna i ett enskilt börsnoterat företag.
  • Högst 5 procent av tillgångarna får placeras i onoterade värdepapper och dessa investeringar måste ske indirekt via riskkapitalföretag eller liknande. Undantaget från dessa begränsningar är andelar i fastighetsbolag.
  • Minst 10 procent av tillgångarna ska förvaltas av utomstående förvaltare.