Om AP4

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. AP4:s uppdrag är att genom förvaltning av fondkapitalet skapa högsta möjliga avkastning över tid och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet. AP4:s fokusområden inom hållbarhet är Klimat och miljö samt Ägarstyrning.

AP4:s fondkapital uppgick till 348 miljarder kronor per 2017-06-30. Fondkapitalet består av bland annat aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter.

       

Styrelsen har beslutat att AP4 har bäst möjlighet att uppnå det reala långsiktiga målet genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier. Noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna. I diagrammet har underliggande värden för derivat i den passiva allokeringen fördelats på respektive tillgångsslag¹ .

¹ Tillgångsklasserna är avrundade var för sig.

Positivt bidrag till pensionssystemet

AP4:s avkastning efter kostnader överträffar sedan starten 2001 inkomstindex, vilket innebär att AP4 har bidragit positivt till pensionssystemet.

Hållbarhet

Hållbarhetsaspekter, såsom etik, miljö och bolagsstyrning, anser AP4 är en nödvändighet att adressera för en långsiktig investerare.

Utöver det löpande arbetet inom hållbarhet arbetar AP4 med två fokusområden:  Klimat och miljö respektive Ägarstyrning. De är valda för att:

  • de bedöms vara väsentliga för avkastningen och samtliga tillgångars utveckling.
  • AP4:s kunskap, engagemang och möjligheter till påverkan bedöms kunna göra skillnad och påverka tillgångarnas avkastning positivt på lång sikt.

Mer om AP-fonderna och det svenska pensionssystemet

En överblick över samtliga AP-fonder finns på apfonderna.se