25 globala företagsnätverk uppmanar till global klimatöverenskommelse

En unik mobilisering av 25 globala företagsnätverk, som alla deltog på Business & Climate Summit i Paris den 20-21 maj, har uppmanat flertalet nationella och internationella beslutsfattare att nå en global klimatöverenskommelse vid årets COP21 Summit i Paris.

Dessa 25 företagsnätverk representerar över 6 miljoner företag från mer än  130 länder och målet är tydligt: att leda den globala övergången till en  koldioxidsnål, klimattålig ekonomi och uppnå nollutsläpp i god tid före slutet  av århundrandet samtidigt som man vidhåller de kumulativa koldioxidutsläppen  inom den gräns som krävs enligt FN:s klimatpanel. Detta mål är både nåbart och  kompatibelt med en fortsatt ekonomisk tillväxt om alla aktörer  samarbetar.

Företagsledarna som deltog vid toppmötet, däribland AP4:s  Mats Andersson, gjorde ett antal inspel. Bland dessa var:

  • Införandet av robusta och effektiva mekanismer för att prissätta koldioxid är en nyckelfaktor för att anpassa investeringarna och styra  konsumentbeteendet mot lågkoldioxidlösningar samt för att uppnå de globala  nettoutsläppen till en så låg kostnad som möjligt. Detta inkluderar bland annat  ett avskaffande av subventioner till fossila bränslen, för att på så sätt  omdirigera konsumtionen till förnybara energikällor. Utformandet och  genomförandet av en sådan politik kräver särskild noggrannhet för att undvika  snedvridning av konkurrensen inom vissa sektorer.
  • Upprättandet  av en allians mellan företag och regeringar som leder till att  integrera klimatpolitiken i den dagliga ekonomin. Detta bör omfatta ett nytt  åtagande var femte år för att anpassa politiken mot aktuell klimatvetenskap, och  för att successivt öka de nationella åtagandena så att man på så sätt når målet  om noll procent utsläpp.
  • Skapandet av offentliga medel för att öka den privata sektorns  finanser och riskinvesteringar mot tillgångar med låga  koldioxidutsläpp, särskilt i utvecklingsländerna. Denna satsning bör överstiga  de 100 miljarder dollar per år som utlovades i Köpenhamn.

 

Mats Andersson, VD på AP4:

Att sätta ett  pris på koldioxid är av yttersta vikt: detta kommer sända ut rätt signal till  marknaden, investerarna och de förorenande företagen. Och på samma gång kommer  det belöna de ledare som tar klimatförändringarna på allvar. Sist men inte minst  kommer det generera mer pengar till investeringar i förnybar energi och grön  infrastruktur.