Biologisk mångfald

Överkonsumtion av jordens resurser och förstörelse av biologisk mångfald medför stora risker för människor och miljö och begränsar den globala ekonomiska tillväxten.

Idag finns ett starkt momentum kring biologisk mångfald. Vi har därför kartlagt de dataverktyg som som finns för investeringar relaterade till biologisk mångfald och identifierat hur väl de underlättar för investerare och kapitalförvaltare  i valet av datalösningar.

Om förlust av biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är en minskning av mångfalden av arter i ett ekosystem. Det kan orsakas av en mängd olika faktorer (eller miljöpåverkan), såsom markomvandling, föroreningar eller spridning av invasiva arter. OECD (2021) uppskattar att 44 miljarder USD i ekonomiskt värdeskapande (mer än hälften av världens BNP) är måttligt eller starkt beroende av naturen och att värdet av naturkapitallagren per capita minskade med 40 % mellan 1992 och 2014 på grund av ohållbar utvinning av naturresurser, miljöförstöring och föroreningar.

Om investeringar i biologisk mångfald

Investeringar i biologisk mångfald handlar om överkonsumtion av naturkapital och förstörelse av biologisk mångfald som begränsar ekonomisk tillväxt och genererar systemiska externa kostnader. På grund av potentiella störningar i försörjningskedjan och nya regler kan dessa problem direkt påverka företagens prestanda och riskexponering. 

Ny rapport om biologisk mångfald

I den rapport som AP4 tillsammans med J.P. Morgan Asset Management tagit fram under 2023 har vi kategoriserat verktygen, och vi ger även vår syn på de förbättringar vi skulle vilja se i befintliga och framtida lösningar.

Syftet med rapporten är att underlätta för såväl leverantörer som företag, investerare och kapitalförvaltare i deras val av datalösningar men också öka förståelsen för finansiella och/eller systemrisker relaterade till biologisk mångfald. Vi vill också visa på hur data och verktyg kan användas i investeringar relaterat till biologisk mångfald.

Några viktiga resultat i rapporten:

Rapporten belyser hur bolag och deras värdekedjor påverkas i allt högre grad av förlusten av biologisk mångfald, både genom produktionsstörningar och ändrade konsumtionsmönster. Som ansvarstagande ägare kan det vara komplicerat att påverka till förändring i de länder där lagstiftningen ännu inte är tydlig. Därför är den regulatoriska frågan minst lika viktig och högst aktuell, vilket är märkbart inom EU just nu.  

Utvecklingen framåt är att även bolagen ska fortsätta utveckla sitt arbete att ställa om till långsiktigt hållbara verksamheter, något som innefattar flera delar, bland annat ser vi behov av ett utökat samarbete där bolag genom branschinitiativ och forskningsinstitutioner behöver ta konkreta steg för att begränsa en negativ påverkan på biologisk mångfald. Detta är ett steg på vägen och vi ser ett växande intresse och viss produktutveckling sker redan men det krävs ytterligare systematiska metoder och processer för att vi ska kunna genomföra klimatomställningen på utsatt tid.

Bolagens redovisning av biologisk mångfald är sparsam och även om leverantörer av datalösningar redan kan hjälpa investerare att förstå data om biologisk mångfald är marknaden inte lika mogen som den är för klimatomställningen.

Läs och ladda ner rapporten här