Hållbarhet

En förutsättning för långsiktig och framgångsrik förvaltning är att vi integrerar hållbarhetsaspekter i såväl investeringsprocesser som i enskilda investeringsbeslut.

Integration av hållbarhetsaspekter i förvaltningen är en del av såväl investeringsanalysen som de investeringsbeslut som fattas, vilket vi ser som ett viktigt och nödvändigt arbete som ansvarstagande ägare och långsiktig pensionsförvaltare.

Styrande dokument

AP4:s hållbarhetspolicy beskriver principerna och strategierna för hur vi integrerar hållbarhet i förvaltningen. Policyn bör läsas tillsammans med AP4:s ägarpolicy som beskriver våra principer och strategier för ägarstyrning gällande svenska och utländska aktiemarknadsbolag samt i tillämpliga delar onoterade innehav.

AP4:s ägarpolicy
AP4:s hållbarhetspolicy

Illustrationen nedan visar de hållbarhetsområden våra intressenter angett som viktiga för AP-fonderna att arbeta med och integrera i förvaltningen.