Hållbarhet

En förutsättning för långsiktig och framgångsrik förvaltning är att vi integrerar hållbarhetsaspekter i såväl investeringsprocesser som i enskilda investeringsbeslut.

Vår syn på hållbarhet

Integration av hållbarhetsaspekter i förvaltningen är en del av såväl investeringsanalysen som de investeringsbeslut som fattas, vilket vi ser som ett viktigt och nödvändigt arbete som ansvarstagande ägare och långsiktig pensionsförvaltare.

Hållbarhetsarbetets styrande dokument

AP4:s hållbarhetspolicy respektive ägarpolicy fastställs årligen av styrelsen. Dessa policyer anger syfte, mål och riktlinjer för hållbarhetsarbetet. Vd ansvarar övergripande för hållbarhetsfrågor i den löpande verksamheten. Enhetschefer i förvaltningen och portföljansvariga förvaltare har ett ansvar att hantera hållbarhetsfrågor inom sina respektive investeringsmandat. Vd rapporterar löpande till styrelsen om hur hållbarhetsarbetet fortgår och utvecklas.

Hållbarhetspolicyn tillämpas för hela investeringsverksamheten, såväl för investeringar i Sverige som internationellt samt både vid egen intern förvaltning och vid externa förvaltningsmandat.

AP4:s Hållbarhetspolicy beskriver principerna och strategierna för hur vi integrerar hållbarhet i förvaltningen och bör läsas tillsammans med AP4:s Ägarpolicy som beskriver våra principer och strategier för ägarstyrning gällande svenska och utländska aktiemarknadsbolag samt i tillämpliga delar även onoterade innehav.

AP4:s Hållbarhetspolicy

AP4:s Ägarpolicy

Brett perspektiv på hållbarhet

AP4:s har ett brett perspektiv när det gäller hållbarhetsaspekter i investeringsverksamheten. Väsentliga hållbarhetsaspekter som rör klimat och miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning beaktas och hanteras.

  • klimat och miljö, vilket inkluderar bland annat klimatförändring, klimatomställning, resurseffektivitet, biologisk mångfald och farliga utsläpp
  • sociala aspekter, såsom mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter
  • bolagsstyrningsaspekter, såsom aktieägares rättigheter, styrelsers sammansättning, ersättningsfrågor, transparens och affärsetiska aspekter som korruption

AP4:s förvaltning analyserar löpande hållbarhetsaspekter och integrerar dessa i förvaltningen på ett sätt som är anpassat till respektive tillgångsslag och förvaltningsmodell.