Vår historia

I samband med ATP-reformen 1960 inrättades Allmänna pensionsfondens Första, Andra och Tredje fondstyrelser. Allmänna pensionsfonden skulle säkerställa det långsiktiga sparandet som bestod av en grundpension och en folkpension, som var lika för alla, samt en inkomstgrundande tilläggspension (ATP).

Fondstyrelsernas reglemente tillät endast placeringar i räntebärande värdepapper. Förvaltningen av kapitalet i de tre fondstyrelserna samordnades i en organisation. ATP-systemet byggde på att svenska folkets pensionsutbetalningar finansierades genom obligatoriska arbetsgivar- och egenavgifter.

Fjärde fondstyrelsen bildades år 1974 för att förvalta en del av Sveriges allmänna pensionskapital och som även fick placera i svenska börsaktier. Därefter etablerades Femte fondstyrelsen 1988 som även den fick investera i aktier och Sjätte fondstyrelsen 1996 med uppdrag att placera på riskkapitalmarknaden. 

Dock visade prognoser på att ATP-systemet inte var finansiellt stabilt och det fanns risk att AP-fonderna skulle tömmas en bit in på 2000-talet. Pensionsarbetsgruppen tillsattes 1991 och 1994 lade man fram ett förslag till ett reformerat ålderspensionssystem. Den nya pensionsreformen trädde i kraft den 1 januari 1999.

I samband med reformen ombildades de fem första fondstyrelserna till fyra AP-fonder (Första, Andra, Tredje och Fjärde). Den organisation som utgjorde Första-Tredje fondstyrelserna blev Första AP-fonden. En ny förvaltningsorganisation etablerades för Andra AP-fonden och Femte fondstyrelsen bytte namn till Tredje AP-fonden. Sjätte fondstyrelsen och den nyinrättade Sjunde fondstyrelsen döptes om till Sjätte respektive Sjunde AP-fonden.

Första-Fjärde AP-fonderna blev buffertfonder i det nya inkomstpensionssystemet som långsiktigt ska förvalta pensionskapitalet utifrån samma placeringsregler, vilka ger möjlighet att investera i diversifierade tillgångsslag. Fonderna ska maximera avkastningen på lång sikt och till låg risknivå. De ska verka självständigt och ha egna riskhanteringsplaner, placerings- och ägarpolicyer. Samarbeten har över tid etablerats mellan AP-fonderna för informationsutbyte inom olika omården och för att nå kostnadseffektivitet.

AP4 - en kraft att räkna med över tid

Vår kapitalförvaltning har över tid gett ett stort bidrag till det allmänna pensionssystemet. När AP4 bildades 1974 var det med uppdraget att investera i svenska aktier. På den tiden var aktieägande inte lika vanligt som det är idag, varken bland institutionella investerare som pensionsfonder eller bland privatpersoner. Beslutet att etablera en AP-fond för att investera i svenska aktier var därför ifrågasatt på sin tid, men har i efterhand visat sig vara ett klokt beslut. Samtidigt har AP4 varit en källa till riskkapital för inte minst svenska börsbolag och en bidragande kraft i arbetet att upprätta regler för etik och uppförande på den svenska aktiemarknaden. En god avkastning på fondkapitalet bidrar till att pensionssystemet stärks och att utlovade pensioner kan betalas ut.

Vår omvärld 

Att föra kontinuerlig dialog med intressenter ger en viktig vägledning i AP-fondernas hållbarhetsarbete. För att ta reda på hur intressenterna ser på AP-fondernas uppdrag och verksamhet i relation till hållbarhet och avkastning har AP1, AP2, AP3 och AP4 gemensamt genomfört intressentdialoger och väsentlighetsanalyser vid ett flertal tillfällen. AP-fonderna utvecklar för närvarande en process för att göra väsentlighetsanalyser och intressentdialoger i enlighet med relevanta ramverk. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur omvärlden påverkas av AP-fondernas verksamhet samt hur fondernas verksamhet påverkas av omvärlden. Det är viktigt för AP-fonderna att få återkoppling från samtliga intressentgrupper vilken kan ske på olika sätt.

Våra viktigaste hållbarhetsområden och intressenter

Sammantaget visar våra dialoger generellt att intressenterna har relativt god kännedom om AP-fondernas verksamhet och ett högt förtroende för att vi lever upp till vårt uppdrag om att leverera långsiktig avkastning genom en ansvarsfull förvaltning. Det finns också ett högt förtroende för vårt arbete med, och integration av, hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Intressentgrupperna menade också att det är viktigt att AP-fonderna verkar för klimatomställning i Sverige och internationellt.

Detta möter vi genom att långsiktigt uppnå högsta möjliga avkastning samt att vi förvaltar kapitalet på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

För att göra det behöver vi förstå och hantera hållbarhetsrisker och -möjligheter i portföljen, som till exempel klimatförändringen. Alla våra medarbetare bidrar med kompetens och engagemang för att genomföra uppdraget, med värderingar som ökar lärande och främjar affärsmässighet i relation med samarbetspartners och andra intressenter.

Så här har vi valt att illustrera dessa flöden: