Vår historia

AP4 bildades år 1974 för att förvalta en del av Sveriges allmänna pensionskapital och över tid har vi stärkt pensionssystemet, något som långsiktigt har bidragit till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens svenska pensionärer.

Till en början investerade AP4 endast i svenska aktier men investeringarna har successivt breddats över åren. AP4 investerar idag i såväl noterade aktier, räntebärande som onoterade investeringar, både i Sverige och utlandet. Vi formulerar egna mål och strategier och styrelse och verksamhet får enligt lagen inte styras direkt av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska intressen.

En kraft att räkna med

Vår kapitalförvaltning har över tid gett ett stort bidrag till det allmänna pensionssystemet. När AP4 bildades 1974 var det med uppdraget att investera i svenska aktier. På den tiden var aktieägande inte lika vanligt som det är idag, varken bland institutionella investerare som pensionsfonder eller bland privatpersoner. Beslutet att etablera en AP-fond för att investera i svenska aktier var därför ifrågasatt på sin tid, men har i efterhand visat sig vara ett klokt beslut. AP4 har över tid bidragit med ett resultat på 576 miljarder kronor till stöd för pensionssystemet. Samtidigt har AP4 varit en källa till riskkapital för inte minst svenska börsbolag och en bidragande kraft i arbetet att upprätta regler för etik och uppförande på den svenska aktiemarknaden. En god avkastning på fondkapitalet bidrar till att pensionssystemet stärks och att utlovade pensioner kan betalas ut.

Vår omvärld som den är idag

Att föra dialog med AP-fondernas intressenter ger en vägledning i fondernas arbete och en tydligare bild av hur intressenterna ser på AP-fondernas uppdrag och verksamhet i relation till hållbarhet och avkastning. Vart tredje år genomför därför AP-fonderna en gemensam intressentdialog och väsentlighetsanalys. Senast detta gjordes var hösten 2020, och med då rådande pandemi genomfördes den som webenkät riktad till representanter från AP4:s olika intressentgrupper.

Våra viktigaste intressentgrupper

  • Uppdragsgivare
  • Portföljbolag
  • Leverantörer
  • Branschkollegor
  • Förmånstagare
  • Samhället i stort
  • Intresseorganisationer
  • Medarbetare

Sammantaget visade enkäten att intressenterna har relativt god kännedom om AP-fondernas verksamhet och ett högt förtroende för att vi lever upp till vårt uppdrag om att leverera långsiktig avkastning genom en ansvarsfull förvaltning. Det finns också ett högt förtroende för vårt arbete med, och integration av, hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Intressentgrupperna menade också att det är viktigt att AP-fonderna verkar för klimatomställning i Sverige och internationellt.

Detta möter vi genom att långsiktigt uppnå högsta möjliga avkastning samt att vi förvaltar kapitalet på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

För att göra det behöver vi förstå och hantera hållbarhetsrisker och -möjligheter i portföljen, som till exempel klimatförändringen. Alla våra medarbetare bidrar med kompetens och engagemang för att genomföra uppdraget, med värderingar som ökar lärande och främjar affärsmässighet i relation med samarbetspartners och andra intressenter.

Så här har vi valt att illustrera dessa flöden: