Remissvar

Vi är en statlig myndighet och är därför skyldig att svara på de remisser som regeringen ger oss i uppdrag att vara remissinstans. AP4 kan även välja att svara på andra remisser fastän vi inte har fått i uppdrag av regeringen att vara remissinstans. Vi avgör på eget ansvar om vi har några synpunkter att redovisa. Om vi inte har några synpunkter på förslagen eller inte anser oss berörda av dem, lämnar vi ett kort besked om detta.

Vi kan även välja att svara på andra remisser som vi inte har fått i uppdrag av regeringen att vara remissinstans för. Vi avgör själva om vi har några synpunkter att redovisa. Om vi inte har några synpunkter på förslagen eller inte anser oss berörda av dem, lämnar vi ett kort besked om detta.

Våra remissvar:

Fjärde AP-fondens remissyttrande avseende "Remiss -ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder” (FI dnr 22-25593)

Remissvar

Fjärde AP-fondens remissyttrande avseende ”Remiss – ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder” (FI dnr 22-3915). 

Remissvar

Fjärde AP-fondens remissyttrande avseende ”Remiss – förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker” (FI dnr 21-29976)

Remissvar

Fjärde AP-fondens remissvar avseende "Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet” (Fi2021/03315) 

Remissvar

Fjärde AP-fondens remissvar avseende promemorian Gränsöverskridande distribution av fonder  Fi2021_02505

Remissvar

Fjärde AP-fondens remissyttrande avseende "Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder." (RA-KS2021/18)

Remissvar

Remissvar Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden (Fi2021_01679)

Remissvar

Remissyttrande avseende Ds 2020:30 "Kompletterande best t EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter (Fi2021/00428)"

Remissvar

Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut (Fi2020_03725_S1)

 Remissvar

Promemorian ”Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM)"

 Remissvar

Förtjänstutredning Ju 2019:9 Dnr AP42020/9

Remissvar

Betänkande: Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12) Dnr AP4 2020/8

Remissvar

Promemorian ”Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar (Fi2020/00855/V)”. 

Remissvar

Promemorian ”Förvalsalternativet inom premiepensionen (Fi2020/00584/FPM)”.

Remissvar

Remiss SOU en ny Riksbankslag (SOU 2019:46)

Remisssvar

Promemoria Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering Fi2019-04229

Remissvar (pdf)

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (Diarienr 2019-14545/ 2019-14546)

Remissmissiv (pdf)
Remissvar (pdf)
Remissvar (pdf)

Ett bättre premiepensionssystem (S2019/04594/SF)

Remissvar (pdf)