Om AP4

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

AP4 är en långsiktig investerare

Över en lång tidshorisont är pensionssystemets behov av utbetalningar relativt förutsägbart. AP4 investerar därför med ett mycket långt tidsperspektiv vilket ger unika möjligheter att bära marknadsvolatilitet och illikvidietet.

Hållbarhet i fokus

Ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för långsiktig framgång i förvaltningen. AP4 integrerar hållbarhet med fokus på Klimat och miljö i investeringsprocesserna. På så sätt åstadkommer vi en väl avvägd risk, tar tillvara affärsmöjligheter och uppnår hög avkastning över tid. 

AP4 tar ansvar som aktiv ägare

Som en av de större aktieägarna på Stockholmsbörsen följer möjligheter och ansvar. AP4 arbetar i valberedningar, tar ställning i viktiga frågor och röstar på stämmor. AP4 har tydliga förväntningar på samt för en nära dialog med styrelse och ledning i de bolag där AP4 är ägare.