Förvaltningsstruktur

Vår verksamhet utgår från AP-fondslagen som bland annat anger att AP4:s uppdrag är att förvalta fondmedlen så att de skapar en långsiktigt hög avkastning för pensionssystemet.

Lagen säger också att förvaltningen ska bedrivas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande och betonar att AP4 ska bidra till en hållbar utveckling, utan att göra avkall på det övergripande avkastningsmålet. Enligt lagen finns det placeringsregler som AP-fonderna ska följa och som i korthet beskrivs så här:

AP-fondernas placeringsregler

  • Placeringar får göras i alla marknadsnoterade och omsättningsbara instrument på kapitalmarknaden förutom råvarurelaterade. 
  • Minst 20 procent av tillgångarna ska placeras i räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk.
  • Högst 40 procent av tillgångarna får exponeras mot valutarisk.
  • Högst 10 procent av tillgångarna får exponeras mot en enskild emittent eller grupp av emittenter med inbördes anknytning.
  • Marknadsvärdet av AP4:s aktier i börsnoterade svenska bolag får högst motsvara två procent av det samlade börsvärdet.
  • Högst 10 procent av rösterna får ägas i ett enskilt börsnoterat företag (undantag för fastighetsbolag i vilket AP-fond ägde mer än 10 procent av rösterna innan börsnoteringen).
  • Högst 40 procent av tillgångarna får utgöras av illikvida tillgångar.
  • Illikvida tillgångar får endast ägas indirekt via fonder, fastighetsbolag eller riskkapitalföretag.