Vårt uppdrag

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Grunden i det svenska pensionssystemet

Grunden i det svenska pensionssystemet är den allmänna pensionen som består av två delar, inkomstpension respektive premiepension. Inkomstpensionen är ett fördelningssystem där årets inbetalda pensionsavgifter från de som arbetar används för att betala ut pensioner till de som är pensionärer samma år. För premiepensionen sparas intjänade pengar i varje persons namn och pensionsspararna kan själva påverka i vilka fonder pengarna placeras.

Överbryggar generationsskillnader

Om årets inbetalningar till inkomstpensionen från nuvarande förvärvsarbetande är mindre än årets utbetalningar av pensioner tas mellanskillnaden ur AP-fondernas buffertkapital och vice versa. AP4 tillsammans med AP1, AP2, AP3 och AP6 förvaltar detta buffertkapital. Sedan 2009 till och med 2018 har AP1-AP4 vardera betalat ut 51 miljarder kronor till pensionssystemet. Dessa utbetalningar från AP-fonderna har huvudsakligen skett till följd av demografiska faktorer som att årskullarna födda på 1940-talet är talrika och dessa nu är pensionärer. Pensionssystemet är konstruerat för att hantera just detta. Systemet är också generationsneutralt, det vill säga att inte en generation gynnas på bekostnad av en annan. AP-fonderna förväntas fortsätta göra nettoutbetalningar till pensionssystemet i ytterligare cirka 20 år. Därefter förväntas AP-fonderna åter erhålla nettoinflöden.

Om pensionssystemet hamnar i finansiell obalans, det vill säga dess skulder blir större än tillgångarna kommer en automatisk balansering att aktiveras. Balanseringen gör att inkomstpensionen blir lägre så länge tillgångarna är mindre än pensionsåtagandena. En balansering påverkar både de som är pensionärer och de som förvärvsarbetar. Så var fallet år 2010 och det har dröjt till 2018 innan sänkningen i pensioner som genomfördes 2010 återhämtades.

 

Modernare placeringsregler för AP-fonderna

I november 2018 beslutade Riksdagen om ändrade regler för AP-fonderna, vilka trädde i kraft den 1 januari 2019. Förändringarna av placeringsreglerna planeras ske i två steg. De nu beslutade förändringarna avser det första steget, vilka innebär en modernisering av placeringsreglerna för AP1-AP4. AP-fonderna får placera mer kapital i illikvida tillgångar, kraven på minsta andel räntebärande värdepapper i fondernas portföljer sänks och kravet på extern förvaltning av tillgångarna tas bort. Dessutom införs att AP-fonderna ska förvalta pensionsmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Målet om föredömlig förvaltning ska uppnås utan att AP-fonderna gör avkall på det övergripande målet om långsiktigt hög avkastning.

Som ett andra steg utreds möjligheter för AP-fonderna att göra onoterade direktinvesteringar i infrastrukturföretag, illikvida krediter samt saminvesteringar i onoterade bolag.

Ledstjärnor i AP4:s förvaltning

AP4 har unika förutsättningar att investera långsiktigt. AP4 investerar hållbart med fokus på klimat och miljö och tar ansvar som ägare.

AP4 investerar långsiktigt

Pensionssystemets behov av utbetalningar från AP-fonderna är stabila och sträcker sig över en lång tidshorisont. AP4 har möjlighet att planera dessa utbetalningar och kan därför investera mycket långsiktigt. Det ger unika möjligheter att ha ett långsiktigt perspektiv och bära marknadsvolatilitet och illikviditet när det främjar långsiktig avkastning.

AP4 investerar hållbart

AP4 anser att ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för långsiktig framgång i förvaltningen. Därför integrerar AP4 hållbarhet med fokus på klimat och miljö i investeringsprocesserna. På så sätt åstadkommer AP4 en väl avvägd risk, tar tillvara affärsmöjligheter och kan uppnå en hög avkastning över tid.

AP4 tar ansvar som ägare

Som en av de större aktieägarna på Stockholmsbörsen följer både möjligheter och ansvar. AP4 tar ansvar som aktiv ägare genom att ta ställning i viktiga frågor, ha en nära dialog med och kommunicera tydliga förväntningar till styrelser och ledningar för de bolag i vilka AP4 investerar. AP4 arbetar i valberedningar och röstar på stämmor. AP4 arbetar även för att bidra till väl fungerande marknader.