Vårt uppdrag

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet möjliggör hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Grunden i det svenska pensionssystemet

Grunden i det svenska pensionssystemet är den allmänna pensionen som består av två delar, inkomstpension respektive premiepension. Inkomstpensionen är ett fördelningssystem där årets inbetalda pensionsavgifter från de som arbetar används för att betala ut pensioner till de som är pensionärer samma år. När man arbetar avsätts pengar till pensionssystemet samtidigt som pensionspoäng intjänas. Inbetalda pensionsavgifter baseras på inkomst och andra skattepliktiga ersättningar och ger en pensionsrätt. På så sätt länkas de inbetalda pensionsavgifterna under ett helt yrkesliv till rätten att få pension som pensionär. För premiepensionen sparas intjänade pengar i varje persons namn och pensionsspararna kan själva påverka i vilka fonder pengarna placeras.

 

De svenska buffertfonderna

Överbryggar generationsskillnader

Om årets inbetalningar till inkomstpensionen från nuvarande förvärvsarbetande är mindre än årets utbetalningar av pensioner tas mellanskillnaden ur AP-fondernas buffertkapital och vice versa. AP4 tillsammans med AP1, AP2, AP3 och AP6 förvaltar detta buffertkapital med målet att nå en långsiktig och hög avkastning med låg risk för sänkta pensioner. Från 2009 till och med 2019 har AP1-AP4 vardera betalat ut netto 57 miljarder kronor till pensionssystemet. Dessa utbetalningar från AP-fonderna har huvudsakligen skett till följd av demografiska faktorer som att de som är födda på 1940-talet är många och nu även blivit pensionärer. Pensionssystemet är byggt för att klara detta utan att en generation gynnas på bekostnad av en annan. AP-fonderna förväntas fortsätta göra nettoutbetalningar till pensionssystemet i ytterligare cirka 20 år. Därefter förväntas AP-fonderna få nettoinflöden. Om pensionssystemet kommer i finansiell obalans, det vill säga dess skulder blir större än tillgångarna kommer en automatisk balansering att aktiveras. Balanseringen gör att inkomstpensionen blir lägre så länge tillgångarna är mindre än pensionsåtagandena.

 

Nya placeringsregler för AP-fonderna

Riksdagen beslutade 2018 om ändrade placeringsregler för AP-fonderna. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2019. De nya reglerna innebär ökade möjligheter att placera mer kapital i onoterade tillgångar, att kravet på minsta andel räntebärande värdepapper i fondernas portföljer sänktes samt att kravet på
minsta andel extern förvaltning av tillgångarna togs bort. Dessutom infördes att AP-fonderna ska förvalta pensionsmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Målet om föredömlig förvaltning ska uppnås utan att AP-fonderna gör avkall på det övergripande målet om långsiktigt hög avkastning. I december 2019 överlämnade regeringen en proposition med förslag om vissa ytterligare ändringar till riksdagen. Propositionen föreslår en höjd högsta rösträttsandel i riskkapitalbolag från 30 till 35 procent, möjlighet för sådant riskkapitalbolag att även investera i illikvida krediter samt möjlighet att göra direktinvesteringar i onoterade bolag vid sidan av riskkapitalfonder som en AP-fond redan är investerad i. Dessa regler trädde i kraft den 1 maj 2020.

Tre ledstjärnor i AP4:s förvaltning

AP4 har unika förutsättningar att investera långsiktigt och hållbart och tar som ägare ansvar med fokus på klimat och miljö.

Långsiktigt

Över en lång tidshorisont är pensionssystemets behov av utbetalningar relativt förutsägbart. AP4 investerar därför med ett mycket långsiktigt perspektiv vilket ger unika möjligheter att bära
marknadsvolatilitet och illikviditet.

Hållbart

Ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för långsiktig framgång i förvaltningen. AP4 integrerar hållbarhet med fokus på klimat och miljö i investeringsprocesserna. På så sätt åstadkommer AP4 en väl avvägd risk, tar tillvara affärsmöjligheter och uppnår därigenom en hög avkastning över tid.

Ansvarsfullt 

Som en av de större aktieägarna på Stockholmsbörsen följer möjligheter och ansvar. AP4 arbetar i valberedningar, tar ställning i viktiga frågor och röstar på stämmor. AP4 har tydliga förväntningar på, samt för en nära dialog med styrelse och ledning i de bolag där AP4 är ägare.