Vårt uppdrag

Fjärde AP-fondens (AP4) uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det svenska pensionssystemets buffertkapital.

Vi är en statlig myndighet som styrs av lagen om allmänna pensionsfonder
(AP-fondslagen) och som anger att vi ska förvalta fondkapitalet till långsiktigt hög avkastning, så att det blir till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet. Vi ska även förvalta kapitalet på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Sveriges pensionssystem måste fungera över flera generationer. Det gör vårt uppdrag samhällsviktigt och innebär att vi arbetar långsiktigt. Möjligheten att vara långsiktig bygger på pensionssystemets konstruktion, som bland annat ger oss en förmåga att, oavsett svängningar på marknaden, tåla kortsiktig oro på världens börser, om det gynnar en långsiktig avkastning. Ett långsiktigt perspektiv, tillsammans med vår strävan att vara en ansvarsfull förvaltare med ett stort engagemang för hållbarhet, bidrar vi till att skapa en hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för trygga pensioner.

Våra tre ledstjärnor:

Vi är långsiktiga

Eftersom det relativt väl går att förutsäga hur stora utbetalningar som över tid behöver göras från AP-fonderna till pensionssystemet kan vi, till skillnad från många andra aktörer, investera med ett mycket långt tidsperspektiv. Det innebär att vi kan tänka annorlunda, gå mot strömmen och agera långsiktigt till exempel i samband med kortsiktig marknadsoro.

Vi är hållbara

För AP4 är hållbarhet en förutsättning för att vi långsiktigt och framgångsrikt ska kunna förvalta det svenska pensionskapitalet. Därför är hållbarhetsfrågor alltid integrerat i våra investeringsprocesser. Det hjälper oss att ta väl avvägda risker och att fånga upp och ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår längs vägen - samtidigt som vi har målet om hög avkastning i sikte.

Vi är ansvarstagande

Som en stor investerare har vi inte bara möjligheter, utan också ett stort ansvar. De bolag vi äger är en del av samhället och påverkar näringsliv och miljö på olika sätt. Aktiv ägarstyrning är ett fokusområde som bidrar till att öka och trygga aktieägarvärdet. Därför arbetar vi för varje enskilt bolags och dess aktieägares bästa. Det gör vi genom att arbeta i valberedningar, ta ställning i viktiga frågor, rösta på stämmor samt verka i styrelser, investeringskommittéer eller motsvarande investerarorgan såväl i Sverige som i utlandet.