Värdegrund

2019 infördes nya regler avseende hållbar förvaltning för AP-fonderna vilket innebär en högre ambitionsnivå inom hållbarhet. I lagtext infördes att förvaltningen ska bedrivas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. AP-fonderna ska samverka för att uppnå målet om föredömlig förvaltning och har därför tagit fram värdegrund och riktlinjer för samverkan inom hållbarhet.

För AP-fonderna innebär den nya lagtexten att förvaltningen också ska fästa särskilt vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om långsiktigt hög avkastning.

Det anges att AP-fonderna ska samverka i arbetet att uppnå målet om föredömlig förvaltning och har därför tagit fram en gemensam värdegrund som är vägledande i arbetet och som bygger på svenska statens värdegrund och dess sex principer:

  • Demokrati
  • Legalitet
  • Objektivitet
  • Transparens
  • Respekt
  • Effekt och service

Den gemensamma värdegrunden beskriver AP-fondernas förhållningssätt till kravet att bedriva föredömlig förvaltning av fondmedlen i inkomstpensionssystemet. Exempelvis genom att integrera hållbarhetsfaktorer som miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter samt affärsetiska aspekter i verksamheterna, såväl i den egna organisationen som i förvaltningen av fondkapitalet. AP-fonderna har också tagit fram gemensamma riktlinjer för redovisning av hur målet har uppnåtts, samt riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i.

En gemensam värdegrund för förvaltningen av fondmedlen

Gemensamma riktlinjer för redovisning av hur målet uppnåtts

Gemensamma riktlinjer för de tillgångar som fondmedel inte bör placeras i