Integritetspolicy

Fjärde AP-fonden (”AP4”) värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Det är vårt ansvara att se till att all behandling av dina uppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur, när och varför vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Här beskrivs också vilka rättigheter du har och kan göra gällande mot AP4.

Mer fullständig information, bland annat om hur du gör gällande dina rättigheter, finns i AP4:s fullständiga integritetsmeddelande.

Dataskydd

Personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträden

AP4 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Om uppgifter förs över för behandling av ett s.k. personuppgiftsbiträde tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan AP4 och biträdet för att skydda dina uppgifter.

AP4 kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan part.

Insamling och behandling

De uppgifter som AP4 behandlar om dig har du själv lämnat till AP4 i samband med att du interagerat med oss, antingen som privatperson eller som företrädare för en avtalspart till AP4. Uppgifterna kan också ha hämtats från tredje part, såsom offentligt register eller din arbetsgivare när AP4 har en affärsförbindelse med denna.

Vi på AP4 kan bland annat komma att behandla dina uppgifter för att:

 • Kommunicera med dig (exempelvis i samband med att du söker jobb)
 • Ingå eller fullgöra avtal

De rättsliga grunderna för behandling är i dessa fall ”utförande av uppgift av allmänt intresse” eller ”fullgörande av avtal”. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Dina rättigheter som registrerad

Vid AP4:s behandling av dina personuppgifter har du som registrerad ett antal rättigheter. Som registrerad har du rätt att:

 • begära information om vilka personuppgifter som AP4 behandlar om dig (registerutdrag);
 • begära att AP4 rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig;
 • under vissa förutsättningar, begära att AP4 raderar uppgifter om dig;
 • under vissa förutsättningar, begära att AP4 begränsar behandling av dina uppgifter;
 • överföra uppgifter som AP4 har om dig till annan personuppgiftsansvarig
  (dataportabilitet);
 • under vissa förutsättningar, invända mot AP4:s behandling av dina personuppgifter;
 • skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), om du anser att AP4 behandlar dina personuppgifter på ett otillåtet sätt.

Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i 
AP4:s integritetsmeddelande

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring AP4:s personuppgiftsbehandling eller AP4:s personuppgiftsbiträden är du välkommen att kontakta fondens Compliance Officer. Compliance Officer är också direktlänk till AP4:s Dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till AP4

Fjärde AP-fonden, org. nr 802005-1952
Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Box 3069, 103 61 Stockholm
+46 (0)8 – 787 75 00
info@ap4.se

Compliance Officer på AP4

Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Box 3069, 103 61 Stockholm
+46 (0)8 – 787 75 00
dataskydd@ap4.se

AP4:s Dataskyddsombud

Apriori Advokatbyrå AB
Caroline Mitteregger
Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm
+46 – 70 228 20 00
caroline@apriorilaw.se