Ägarstyrning

Som ansvarstagande ägare är vår målsättning att bidra till att skapa högsta möjliga avkastning över tid och att bolagens verksamhet utvecklas och drivs ansvarsfullt.

Aktiv ägarstyrning är ett verktyg för att över tid skapa och trygga aktieägarvärden. Inom ramen för ägarstyrning arbetar vi med frågor som styrelsesammansättning, kapitalstruktur, utformning av långsiktiga ersättningsprogram, mångfald i humankapital, bolagens arbete med hållbarhetsfrågor samt transparens i rapportering. Vi arbetar för att på bästa sätt främja bolagens långsiktiga utveckling och beaktar såväl övriga ägares intressen som det bästa för bolagen i fråga.

Hållbarhetsmål Ägarstyrning

De mål och aktiviteter vi satt upp för att mäta vårt arbete inom ägarstyrning är:

  • Arbeta i valberedningar i kraft av ägarandel
  • Intervjua styrelsen vid styrelseutvärderingar
  • Arbeta för ökad mångfald i styrelserna
  • Rösta på svenska stämmor
  • Rösta på utländska stämmor
  • Stötta initiativ som verkar för aktieägares rättigheter och bolagens arbete med hållbarhet

Ägarstyrning svenska bolag

I Sverige är AP4 en av de tio största institutionella investerarna på den svenska börsen och därigenom är vi en betydelsefull ägare som har möjlighet att påverka bolagen i en positiv riktning men också bidra till god sed och väl fungerande aktiemarknader. Vi fokuserar ägararbetet till de bolag och områden som vi bedömer bidrar till mest nytta och vi arbetar ofta tillsammans med andra ägare och marknadsaktörer.

AP4 har tagit ett aktivt ägaransvar genom att under stämmosäsongen 2023 röstat på 1 347 i svenska och utländska bolagsstämmor. Under året har vi arbetat i 56 svenska valberedningar.
Lovisa Runge, Portföljförvaltare på AP4

Valberedningsarbete en viktig del

En central del i den svenska aktieförvaltningens investeringsfilosofi är att agera långsiktigt i ägarrollen utifrån stora ägarpositioner. Därför lägger vi en stor del av vår tid på valberedningsarbete och att föra dialog med bolagen. Att arbeta i valberedningar ger oss bättre förståelse för bolagen som helhet och vi ser det som ett effektivt verktyg för att förstå, hantera och minska risker i våra innehav vilket över tid skapar och tryggar aktieägarvärden. Vi ser valberedningsarbetet som ett viktigt styrmedel för att bolagen vi äger ska ha en god utveckling och därmed bidra till långsiktigt hållbart värdeskapande, vilket är en förutsättning för att vi ska nå vårt mål om en hög aktiv avkastning över tid.

Ägarstyrning utländska bolag

Aktieägares rättigheter varierar från land till land, ofta kan rösträtten vara mer begränsad i utlandet jämfört med Sverige. I utländska bolag är vår ägarandel vanligen mindre än 0,05 procent av bolaget vilket påverkar möjligheterna till ägarstyrning liksom tillgången till bolagens styrelser och ledningar. AP4 röstar i enlighet med AP4:s ägarpolicy och i andra förekommande stämmofrågor, exempelvis styrelseval och ersättningsfrågor. Vi prioriterar att rösta:

  • I de större bolagen på respektive marknad
  • I de bolag som AP-fondernas etikråd för dialoger
  • I de bolag som ingår i portföljer där vi bedriver aktiv förvaltning
  • I de bolag där vi stödjer ett internationellt initiativ

Global röstning

AP4 röstar årligen på fler än 1000 utländska bolagsstämmor. I det praktiska röstningsförfarandet används en elektronisk röstningsplattform.

Här kan du ta del av hur AP4 röstat i olika utländska bolag