Ersättningar

Vi eftersträvar ersättningsnivåer som är marknadsmässiga och möjliggör för oss att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Vår roll som förvaltare av statliga pensionsmedel förutsätter att ersättningsnivåerna till anställda och vd är rimliga och försvarbara. Det är viktigt för vår långsiktiga framgång att vi lyckas attrahera och behålla kompetent personal och även att de villkor vi erbjuder uppbär allmänhetens förtroende. Ersättningsnivåerna ska sammantaget vara marknadsmässiga utan att vara löneledande.

Vi genomför regelbundet marknadslöneundersökningar för att säkerställa att egna lönenivåer och ersättningar är marknadsmässiga, försvarbara och rimliga. Därutöver gör vi också årliga lönekartläggningar för att säkerställa att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i organisationen. 

AP-fonderna har även gemensamt beslutat om en policy för ersättningsvillkor, personalförmåner, representation och tjänsteresor.

Här kan du läsa AP-fondernas gemensamma policy för ersättningar