Upphandlingar

AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

Pågående upphandlingar

Upphandling av konsulttjänster för omvärldsanalys kopplat till hållbarhetsomställningen

Fjärde AP-fonden upphandlar konsultstöd för omvärldsanalys kopplat till hållbarhetsomställningen. Upphandlingen omfattar sammanfattande av nuvarande kunskapsläge samt egen analys gällande omställningen till ett hållbart samhälle med syfte att identifiera och genomföra en fördjupad analys av identifierade strukturella trender. Analysen ska, via analys av värdekedjor som påverkas av de identifierade trenderna, utmynna i ett antal investeringsteman och -idéer kopplade till hållbarhetsomställningen.

Sista anbudsdag är den 31 augusti. Diarienummer AP4 2022/24.

Länk till annonsen

 

Upphandling av portföljsystemslösning (Portfolio Management System Solution, Front-to-Back)

Fjärde AP-fonden tillsammans med Tredje AP-fonden upphandlar en bredare portföljsystemslösning med systemstöd för flertal verksamhetsområden Front-to-Back. Målet med upphandlingen är att potentiellt upphandla en integrerad helhetslösning som möter verksamheternas systembehov samt möjliggör en effektiv IT-förvaltning för de verksamhetsnära systemen.

Sista anbudsdag den 18 mars. Diarienummer AP4 2022/4.

Länk till annonsen