AP4 investerar inte i

Vårt huvudsakliga verktyg är att som ägare påverka bolag att bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle, bolag som enskilda individer. Under de senaste tio åren har mycket arbete gjorts inom hållbarhetsområdet och bolagen har kommit långt men mycket arbete återstår. Ett steg i integrationen av hållbarhet i vår förvaltning är de värdegrundsbaserade beslut om vilka tillgångar som vi väljer att inte investera i. Det förekommer att vi i vissa fall väljer att inte vara ägare i enskilda bolag eller sektorer.

När vi gör en bedömning om en investering, baseras det på AP-fondslagens krav på att förvaltningen sker på ett föredömligt sätt. Investeringsbeslut baseras även på den svenska statens värdegrund, det vill säga de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har valt att ställa sig bakom. Det handlar exempelvis om FN-konventionen om mänskliga rättigheter, eller om Parisavtalet om det gäller klimatfrågan.

I de fall det finns bekräftade uppgifter om att ett bolag på något sätt bryter mot konventionerna kan AP-fondernas gemensamma Etikråd rekommendera AP-fonderna att inte investera i bolaget.

Eftersom vi tror på dialogens påverkande kraft ser vi detta som en sista utväg när bolagen inte tar till sig våra synpunkter eller är öppna för konstruktiv dialog och förbättring i verksamheten.

Utöver dessa bolag har AP4 tagit beslut att inte investera i verksamheter som producerar kärnvapen, klustervapen, och minor, tobak och cannabis, samt bolag där termiskt kol och oljesand utgör mer än 20 procent av bolagens omsättning. Vi kan även välja att inte investera av bolagsspecifika skäl.

Nedan listas de bolag som Etikrådet har rekommenderat de fyra AP-fonderna att exkludera från investeringar. AP4 föjer denna rekommendation.

AP4 investerar inte i