Pressmeddelanden

 • Pressmeddelande

  AP-fonderna stärker det svenska inkomstpensionssystemet med 142 miljarder kronor

  AP-fonderna (AP1-AP4) summerar ett bra resultat för 2023 och stärker inkomstpensionssystemets finansiella ställning med 142 miljarder kronor. Resultatet motsvarar en genomsnittlig avkastning på 8,1 procent. Totalt förvaltade de fyra fonderna vid årsskiftet 1 880 miljarder kronor. AP-fondernas nettoutbetalningar till pensionssystemet var 19 miljarder kronor. Detta resultat bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

 • Pressmeddelande

  God avkastning i en osäker tid

  Fjärde AP-fonden (AP4) redovisar en god avkastning för helåret 2023 på 9,6 procent efter kostnader. Med ett resultat på 43,9 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 499,6 miljarder kronor efter att 4,8 miljarder kronor överförts netto till pensionssystemet under året. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 11 procent jämfört med 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 65 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade i 56 valberedningar under året.

 • Pressmeddelande

  Försiktig stabilisering första halvåret 2023

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2023 uppgick till 6,0 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2023 till 485,6 miljarder kronor, att jämföra med 460,5 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev 27,7 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,6 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet.

 • Pressmeddelande

  Ett dramatiskt år med stor finansiell turbulens

  2022 präglades av finansiell turbulens med snabbt stigande räntor och kraftigt fallande värden för de flesta tillgångsklasser. Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2022 uppgick till -11,9 procent efter kostnader och resultatet för året blev -62,5 miljarder kronor. Efter nettoöverföring om 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under året uppgick fondkapitalet till 460,5 miljarder kronor vid utgången av 2022. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 3 procent under 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 61 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade under året i 46 valberedningar.

 • Pressmeddelande

  Ett turbulent och utmanande första halvår 2022

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2022 uppgick till -12,6 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2022 till 459,1 miljarder kronor, att jämföra med 527,6 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev -66,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,0 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret var -2,3 procent.

 • Pressmeddelande

  Mycket god avkastning för Fjärde AP-fonden i ljuset av stark ekonomisk återhämtning

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2021 uppgick till 19,2 procent efter kostnader och resultatet för året blev 85,7 miljarder kronor. Det är det högsta resultatet sedan AP4:s verksamhet startade år 1974. Den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog till avkastningen med 3,5 procentenheter, motsvarande 15,2 miljarder kronor för 2021. Efter nettoöverföring om 7,5 miljarder kronor till pensionssystemet under året ökade fondkapitalet till 527,6 miljarder kronor vid utgången av 2021. AP4:s koldioxidutsläpp för den noterade aktieportföljen minskade med ytterligare 23 procent under året.

 • Pressmeddelande

  Aktiv ägarstyrning i en värld redo för återstart

  Som långsiktig och engagerad ägare verkar AP4 för varje bolags och dess aktieägares bästa. AP4:s mål är att bolagens verksamhet ska utvecklas, ledas och drivas ansvarsfullt och därmed bidra till långsiktigt värdeskapande. I ägarstyrningsarbetet under första halvåret 2021 har AP4 arbetat i 40 valberedningar, röstat på 125 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

 • Pressmeddelande

  God avkastning när världen ställer om från kris till återstart

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 10,0 procent före kostnader och 9,9 procent efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2021 till 489,8 miljarder kronor, att jämföra med 449,4 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2021 blev 44,5 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade avkastningen för AP4:s referensportfölj med 0,8 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 21,0 procent av fondkapitalet, vilket var oförändrat i förhållande till årets början.

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas hållbarhetsarbete kommer väl ut i Riksrevisionens granskning

  AP-fonderna (AP1-AP4) välkomnar den granskning som Riksrevisionen under 2020 - 2021 har genomfört avseende AP-fondernas hållbarhetsarbete och den rapport som presenterades den 3 juni 2021. Hållbarhet är en mycket viktig och integrerad del av AP-fondernas arbete och något som AP-fonderna har arbetat med länge och kontinuerligt utvecklar.

 • Pressmeddelande

  AP4 redovisar god avkastning 2020

  Efter ett år präglat av covid-19 med exceptionella marknadsrörelser blev avkastningen under 2020 till slut 9,6 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 2,4 procentenheter. Resultatet blev 39,3 miljarder kronor och under året ökade fondkapitalet till 449,4 miljarder kronor samtidigt som 7,9 miljarder kronor betalades ut till pensionssystemet. Totala kostnader uppgick till 0,09 procent av förvaltat kapital. AP4 har halverat den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck sedan 2010 och konkretiserar nu nya ambitiösa klimatmål som innebär att halvera utsläppen än en gång fram till år 2030 för att sedan nå netto nollutsläpp senast år 2040.

 • Pressmeddelande

  AP4 tar hem fem fina utmärkelser vid IPE Awards 2020

  AP4 är mycket glada över att ha tagit hem så många som fem priser vid IPE Awards 2020. AP4 belönades i kategorierna Best Pension Fund Sweden, Pension Governance & Administration, Equities, Passive Managment och Factor Investing.

 • Pressmeddelande

  Stämmosäsongsrapport 2020: AP4 aktiv ägare i turbulent miljö

  Som långsiktig och engagerad ägare innebär ägarstyrningsarbetet för AP4 att ta ansvar för och bidra till att bolag blir framgångsrika och ger en långsiktigt hållbar avkastning. Inför stämmosäsongen 2020 har AP4 arbetat i 38 valberedningar, röstat på 82 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

 • Pressmeddelande

  Ett omtumlande och dramatiskt första halvår 2020

  Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2020 uppgick till -2,5 procent före såväl som efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2020 till 403,2 miljarder kronor, att jämföra med 418,0 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2020 blev -10,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret understeg avkastningen för AP4:s referensportfölj med -0,7 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 19,7 procent av fondkapitalet.

 • Pressmeddelande

  AP4 välkomnar steg två i de nya placeringsreglerna

  Riksdagen har idag den 11 mars 2020 beslutat om nya placeringsregler för AP-fonderna enligt proposition ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”. Dagens riksdagsbeslut är det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsregler. De ger AP-fonderna bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar, vilket kommer att bidra till att stärka pensionssystemet på sikt.

 • Pressmeddelande

  AP4 redovisar rekordresultat för 2019

  Avkastningen blev mycket stark under 2019 och uppgick till 21,7 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 4,4 procentenheter. Resultatet blev 75,2 miljarder kronor och under året ökade det totala fondkapitalet till 418,0 miljarder kronor. Totala kostnader uppgick till 0,10 procent av förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är 47 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder vid en internationell jämförelse. Under 2019 minskade koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj med ytterligare elva procent och är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex.

 • Pressmeddelande

  AP4 publicerar stämmosäsongsrapport för 2019

  Idag publicerar AP4 sin Stämmosäsongsrapport för 2019. Rapporten sammanfattar hur vi under stämmosäsongen våren 2019 har utövat vårt aktiva ägande genom att vara representerad i valberedningar, föra dialog med bolag och övriga ägare samt genom att rösta på bolagsstämmor

 • Pressmeddelande

  Stark avkastning i fortsatt turbulent marknad

  Med en avkastning på 13,0 procent efter kostnader ökade det totala fondkapitalet till 391,4 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2019. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade AP4:s referensportfölj med 1,7 procentenheter. Halvårsresultatet uppgick till 45,2 miljarder kronor. Under första halvåret har netto 3,0 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. De totala kostnaderna uppräknat till helårsbasis uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat kapital.

 • Pressmeddelande

  Nya problemområden i fokus för Etikrådet under 2018

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tio år påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2018 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på problemområden som Facebook och mänskliga rättigheter, bekämpningsmedel som hotar binas överlevnad samt på legaliseringen av cannabis i Kanada och framväxten av noterade cannabisbolag. Andra områden i fokus har varit oljebolagens långsiktiga klimatarbete, avskogningen i Sydamerika och gruvdammar i Brasilien.

 • Pressmeddelande

  Ett turbulent år, men aktiv förvaltning levererade

  Årets avkastning uppgick till -0,1 procent före kostnader och -0,2 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen bidrog till avkastningen med +2,3 procentenheter, ett betydande och viktigt bidrag under ett år med svag marknadsavkastning.

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas etikråd rekommenderar exkludering av bolaget Vale S A

  Det brasilianska gruvbolaget Vale S.A har på kort tid varit involverat i två omfattande olyckor där bolagets avfallsdammar i Minas Gerais i Brasilien brustit, vilket resulterat i många omkomna och omfattande miljöpåverkan. AP-fondernas etikråd har tillsammans med andra investerare fört en omfattande dialog med Vale efter första olyckan vid Mariana, 2015. Fokus har i första hand handlat om att säkerställa att bolaget tog ansvar för olyckan men också att bolaget genomförde översyn av övriga avfallsdammar i verksamheten.

 • Pressmeddelande

  Fjärde AP-fonden ökar hållbarhetsambitionerna – väljer bort kärnvapen och oljesand

  Fjärde AP-fonden (AP4) har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. AP4 ligger idag i framkant internationellt och premierades bland annat nyligen som den ledande pensionsfonden i världen inom klimatområdet. AP4:s uppfattning är att hållbarhetsperspektivet är en förutsättning för framgångsrik förvaltning. Genom att ta ansvar som ägare och minska klimatriskerna i portföljen kan AP4 bidra till en högre långsiktig hållbar avkastning.

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas Etikråd har rekommenderat exkludering av cannabisbolag

  Kanada legaliserade Cannabis i oktober 2018. Cannabis är sedan tidigare tillåtet för medicinskt bruk i Kanada. När den nya lagen trädde i kraft blev produktion, försäljning och konsumtion av cannabis tillåtet för privat bruk. Etikrådet har tagit fram ett ställningstagande kring investeringar i narkotiska preparat.

 • Pressmeddelande

  AP4 stödjer FN-initiativ för att göra investeringar tobaksfria

  Redan 2016 fattade AP4 affärsbeslutet att inte investera i tobaksbolag, eftersom vi bedömer att stigande långsiktiga risker kommer att påverka tobaksbolagens värderingar negativt i framtiden. Nu ansluter sig AP4 till initiativet Tobacco-Free Finance Pledge, vars syfte är att lyfta fram finansiella institutioner som beslutat att inte investera i tobaksbolag och uppmuntrar andra att göra detsamma.

 • Pressmeddelande

  AP4 publicerar Stämmosäsongsrapport för 2018

  Som långsiktig och engagerad ägare agerar AP4 med målet att bidra till att bolagens verksamhet utvecklas, förbättras och bedrivs ansvarsfullt och transparent. Det skapar förutsättningar för att bolagen blir framgångsrika och levererar långsiktigt hållbar avkastning.

 • AP4:s fondkapital ökade till 367 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på 13,7 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 366,9 miljarder kronor under första halvåret 2018. Avkastningen uppgick till 3,8 procent efter kostnader (3,9 procent före kostnader). Det överträffar både fondens medelfristiga och långsiktiga avkastningsmål. Under första halvåret 2018 har netto 3,3 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet.

 • AP4 publicerar klimatrapport enligt TCFD:s rekommendationer

  Idag publicerar Fjärde AP-fonden (AP4) en klimatrapport enligt TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer. Rapporten följer TCFD:s fyra tematiska områden: Styrning, Strategi, Riskhantering samt Mått och mål. Därutöver redovisas exempel på AP4:s klimatrelaterade risker och möjligheter.

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete och informationsgivning kring miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 2017 års dialoger har bland annat omfattat samtal och möten med bolag rörande korruption, mänskliga rättigheter och arbetsmiljöproblem i flera industrier och där AP-fonderna som aktiva ägare arbetat för att åstadkomma positiva förändringar.

 • AP4:s fondkapital ökade till 356,6 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på 30,1 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 356,6 miljarder kronor under 2017. Avkastningen uppgick till 9,1 procent efter kostnader (9,2 procent före kostnader) och AP4 överträffade både inkomstindex och det långsiktiga avkastningsmålet. Under året har netto 7,4 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet.

 • AP4s fondkapital ökar till 348 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på drygt 17 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 348 miljarder kronor – en ny rekordnivå. Avkastningen för första halvåret uppgick till 5,2 procent efter kostnader. De senaste tio åren har AP4 avkastat 88 procent efter kostnader, vilket innebär en årlig avkastning på 6,5 procent i genomsnitt.

 • Etikrådets årsrapport 2016 - mänskliga rättigheter fortsatt i fokus

  AP-fondernas Etikråd firar 10 år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljöfrågor, mänskliga rättigheter och korruption. 2016 års dialoger har bland annat omfattat dialoger med bolag rörande fiskeindustrin i Thailand och gästarbetarnas situation i Qatar.

 • AP4:s fondkapital ökade till 334 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på nära 31 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 334 miljarder kronor under 2016. Avkastningen uppgick till 10,0 procent efter kostnader. AP4 överträffade både inkomstindex och det långsiktiga avkastningsmålet.

 • Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

  Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete. Det konstaterar de 17 investerarna som gemensamt drivit projektet i samarbete med Nasdaq Stockholm. Målet är att lyfta betydelsen av strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor, vilket är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för god finansiell avkastning.

 • AP4 publicerar Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2015/2016

  Idag publicerar Fjärde AP-fonden (AP4) sin Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport för 2015/2016. Rapporten summerar arbetet med hållbarhet och ägarstyrning i AP4:s förvaltning för perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016, vilket följer den svenska valberednings- och stämmosäsongen.

 • Nyhet

  Sophia Mattsson-Linnala ny vd för Rikshem

  Sophia Mattsson-Linnala, idag vd för kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB, har utsetts till ny vd för Rikshem AB (publ). Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, meddelar samtidigt att man avser att utse en ny styrelse för bolaget.

 • AP4:s fondkapital ökade till 312 miljarder kronor, en ny rekordnivå

  Med ett positivt resultat på 5,6 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till en rekordnivå på 312 miljarder kronor efter nettoutflöden till pensionssystemet på drygt tre miljarder kronor. Totalavkastningen för första halvåret 2016 uppgick till 1,9 procent efter kostnader.

 • AP4:s fondkapital ökade till 310 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på 20 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 310 miljarder kronor under 2015. Totalavkastning uppgick till 6,8 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen överträffade index för sjunde året i följd.

 • Magnus Eriksson lämnar Fjärde AP-fonden

  Fjärde AP-fondens vice VD och affärschef Magnus Eriksson har beslutat sig för att lämna AP4. Bakgrunden är att han av familjeskäl kommer att flytta till London vid halvårsskiftet 2016.

 • AP4 publicerar Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2014/2015

  Att inkludera hållbarhet vid investeringsbedömningarna är nödvändigt vid långsiktig förvaltning. Hållbarhet och ägarstyrning handlar, för AP4, om att ta ansvar och bidra till att bolag blir framgångsrika och ger långsiktigt hållbar avkastning. Det bidrar till trygga pensioner.

 • Fjärde AP-fonden investerar i barns rättigheter

  Fonden Global Child Impact Equities Fund är världens första fond med fokus på barns rättigheter. Bakom fonden står kapitalförvaltaren RobecoSAM och kungafamiljens stiftelse Global Child Forum. Fjärde AP-fonden (AP4) är en av de första stora investerarna.

 • AP4 når ny rekordnivå med 310 miljarder kronor i fondkapital

  Med ett positivt resultat på 18 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 310 miljarder kronor, en ny rekordnivå. Totalavkastningen uppgick till 6,1 procent efter kostnader. AP4 har därmed överträffat det långsiktiga avkastningsmålet.

 • Ny rekordnivå för AP4 - fondkapitalet ökade till 295 miljarder kronor

  Fjärde AP-fondens (AP4) totalavkastning uppgick till 15,7 procent efter kostnader under 2014. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 40 miljarder kronor. Den aktiva förvaltningen överträffade index för tolfte halvåret i följd. Både kort- och långsiktiga mål överträffades.

 • AP4 når ny rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

  Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex för elfte halvåret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor.

 • Fjärde AP-fonden lämnar in sina Scania-aktier

  Fjärde AP-fonden har beslutat att lämna in innehavet i Scania (motsvarande cirka 0,6 % av kapitalet i Scania) i enlighet med Volkswagens erbjudande. Beslutet skall ses mot bakgrund av att Volkswagen redan passerat gränsen 90 %, vid vilken tvångsinlösen kan begäras.

 • Etikrådets årsrapport 2013 - Dialog ger resultat

  Etikrådet utvecklar sitt arbete med förebyggande dialoger i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden för Etikrådet under 2013 var bland annat mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöfrågor inom telekom-, läkemedels-, tobak- och kakaobranschen.

 • Fjärde AP-fonden kommenterar Volkswagens bud på Scania

  Fjärde AP-fonden kommer att noggrant utvärdera det bud som presenterats på Scania. Det är en grannlaga uppgift. Scania är ett företag i världsklass som utvecklats väl som självständigt och noterat bolag och borde ha goda förutsättningar att göra det framöver. Vi befinner oss i botten av en konjunkturcykel, vilket också försvårar en utvärdering.

 • Rekordår för AP4 - fondkapitalet ökade till 260 miljarder kronor

  Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till 16,4 procent efter kostnader under 2013. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 37 miljarder kronor. En starkt bidragande orsak till fjolårets positiva utveckling var valet att ha en hög andel noterade aktier. AP4 överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

 • AP4 investerar för lägre växthusgasutsläpp på tillväxtmarknaderna

  Fjärde AP-fonden kommer att investera i en ny aktiefond på tillväxtmarknaderna med bolag som har både lägre koldioxidutsläpp och lägre reserver av fossila bränslen. AP4 anser att nuvarande företagsvärderingar inte reflekterar de ökande kostnaderna för fossila bränslen.

 • Magnus Eriksson utsedd till vice VD på AP4

  Fjärde AP-fondens styrelse har utsett fondens affärschef Magnus Eriksson till vice VD. Magnus Eriksson kommer även i fortsättningen arbeta som AP4:s affärschef.

 • Etikrådets årsrapport 2012

  Under 2012 förde Etikrådet dialog med 118 bolag runt om i världen. Därutöver förde Etikrådets externa konsult dialog med 102 bolag för Etikrådets räkning. Etikrådet arbetar i allt större utsträckning förebyggande i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner.

 • AP4 överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt

  Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till drygt 11 procent under 2012. Det positiva resultatet gav ett tillskott på 23 miljarder kronor till pensionssystemet. Det är fjärde året i rad som AP4:s aktiva förvaltning överträffar jämförelseindex och därmed levererar en bättre avkastning än passiv förvaltning. Fondkapitalet ökade till 230 miljarder kronor.

 • Ett starkt första halvår

  Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till 5,8 procent under första halvåret 2012. Fondkapitalet ökade till drygt 220 miljarder kronor. Fondens aktiva förvaltning överträffade sina jämförelseindex med mer än 0,8 procentenheter, vilket gav ett positivt bidrag på 1,6 miljarder kronor.

 • AP4 flaggar ner i Metro International

  Fjärde AP-fonden flaggar härmed ner sitt ägande i Metro International. Fonden har som tidigare meddelats accepterat Kinneviks kontanterbjudande och äger idag inte längre några aktier i Metro International.

 • Bokslutskommuniké 2011

  I en svag aktiemarknad där fondkapitalet minskade något jämfört med föregående år levererade fondens aktiva förvaltning ett positivt bidrag med nära en halv miljard kronor.

 • Fjärde AP-fonden flaggar ned i Metro International

  Fjärde AP-fonden flaggar härmed ner sitt ägande i Metro International. Fonden äger idag 4,70 % av kapitalet och 6,73 % av rösterna i Metro International. (Aktieinnehavet är fördelat på: 17.782.822 Metro A och 7.022.499 Metro B).

 • Stora skillnader i börsbolagens hållbarhetsarbete

  Hållbarhetsfrågorna står högt på allt fler företags agenda. De bolag som kommit längst är de som integrerar hållbarhetsfrågorna på samtliga nivåer i verksamheten. En tredjedel av bolagen uppvisar dock en alldeles för låg förändringstakt och gapet har ökat till de som ligger i framkant, visar en färsk rapport från investerarinitiativet Hållbart värdeskapande.

 • AMF ny delägare i fastighetsbolaget Dombron

  Fjärde AP-fonden har idag träffat en överenskommelse om att avyttra hälften av aktierna i Dombron Intressenter till AMF. I samband med affären köper Dombron fem fastigheter i Västerås med 810 lägenheter för cirka 400 miljoner av AMF.

 • Fjärde AP-fonden ökar engagemanget i klimatfrågan

  Fjärde AP-fonden har idag - tillsammans med Första, Andra och Tredje AP-fonderna - gått med som medlem i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett forum för europeiska institutionella investerare för att samarbeta kring klimatfrågor.

 • Dombron säljer Studentstaden till Uppsalahem

  Bostadsaktiebolaget Dombron avser att teckna en avsiktsförklaring om att sälja hela sitt innehav av studentbostäder inom Studentstaden till Uppsalahem. Samtidigt köper Dombron servicebostäder från Uppsalahem och inleder ett samarbete med Uppsala kommun om nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter. Det innebär att bostadsbyggandet kommer att öka markant i Uppsala.

 • AP4 fullföljer förvärvet av Dombron AB

  Fjärde AP-fonden har idag fullföljt förvärvet av bostadsaktiebolaget Dombron AB från Vasakronan AB. Dombron AB äger och förvaltar bostadsfastigheter till ett värde av drygt 5.000 miljoner kronor.

 • Fjärde AP-fonden förvärvar Dombron AB

  Fjärde AP-fonden har idag tecknat avtal om att förvärva bostadsbolaget Dombron AB. Säljare är Vasakronan AB. Dombron AB äger bostadsfastigheter till ett samlat värde om drygt 5.000 mkr. Beståndet finns i Uppsala, Stockholm och Göteborg.

 • AP4 accepterar inte Opcons bud på Tricorona

  Volati, Fjärde AP-fonden, Stena Metall, Swedbank Robur fonder och SEB Fonder, vilka tillsammans äger 34,8 procent av aktierna i Tricorona, accepterar inte Opcons bud på Tricorona.

 • Etikrådets årsrapport för 2009 publicerad

  Idag presenterar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd sin årsrapport för 2009, i vilken utvecklingen redovisas av de dialoger som rådet för med bolag som på olika sätt kan kopplas till överträdelser av de fyra AP-fondernas etiska riktlinjer för investeringar.

 • Etikrådet anställer en generalsekreterare

  För att ytterligare förstärka Etikrådets arbete har John Howchin anställts som generalsekreterare. Hans huvudansvar blir att koordinera Etikrådets bolagsdialoger och de investerarinitiativ som rådet stödjer. Vidare kommer han vara delaktig i att utveckla Etikrådets strategier och fokusområden.

 • AP-fondernas Etikråd för konstruktiv dialog med Sodexo

  AP-fondernas Etikråd har genom en konstruktiv dialog förmått Sodexo, en världsledande koncern inom servicetjänster med 330 000 medarbetare i 80 länder, att vidta åtgärder mot inhumana villkor för intagna vid en förläggning för invandrare i Storbritannien

 • Fyra ägare lämnar in sina aktier i Invik-budet

  Alecta, Fjärde AP-fonden, Nordea Fonder och Swedbank Robur Fonder lämnar in sina aktier i Invik-budet. Den starka kritiken mot prisskillnaden i budet mellan A- och B-aktier kvarstår, liksom anmälan till Stockholmsbörsen.

 • Pressmeddelande

  Fjärde AP-fonden utser externa förvaltare

  Fjärde AP-fonden har utsett förvaltare för aktieinvesteringar i Japan och övriga Asien. För förvaltning av japanska aktier har Martin Currie Investment Management Ltd utsetts. Mandatet uppgår till 48 miljarder JPY, vilket motsvarar ca 3,5 miljarder SEK.