Stora skillnader i börsbolagens hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna står högt på allt fler företags agenda. De bolag som kommit längst är de som integrerar hållbarhetsfrågorna på samtliga nivåer i verksamheten. En tredjedel av bolagen uppvisar dock en alldeles för låg förändringstakt och gapet har ökat till de som ligger i framkant, visar en färsk rapport från investerarinitiativet Hållbart värdeskapande.

 

Att fler bolag tar rejäla steg framåt och att frågorna prioriteras är bra, men  den låga förändringstakten bland de bolag som är sämst bekymrar oss, säger  Nadine Viel Lamare, talesperson för investerarinitiativet Hållbart  Värdeskapande.

Hållbart värdeskapande är ett samarbete där 14 av Sveriges största  institutionella investerare gått samman för att lyfta betydelsen av att arbeta  strukturerat med hållbarhetsfrågor. Initiativet förvaltar tillsammans ett  kapital på 5 000 miljarder kronor, varav 650 miljarder kronor är placerade på  den svenska aktiemarknaden per 30/6-2011. Det motsvarar 16 procent av kapitalet  på NASDAQ OMX Stockholm.

Täten, klungan och eftersläntrarna

Tre grupperingar har utkristalliserats i undersökningen: täten, klungan och  eftersläntrarna. De 14 procent av bolagen som befinner sig i täten har i stort  sett alla riktlinjer på plats, transparent kommunikation och en styrelse som tar  stort ansvar för hållbarhetsfrågorna. Eftersläntrarna, 32 procent av bolagen,  har däremot endast ett fåtal riktlinjer på plats, transparensen är låg och  styrelsen tar ett begränsat ansvar. Gapet mellan eftersläntrarna och de övriga  har ökat.

- Vi ser att det är många bolag som lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågorna,  men att de kommit olika långt. De som var föregångare redan 2009 är de som  ligger i framkant även idag och de tar fortsatt steg framåt. Vår förhoppning är  att dessa företag ska inspirera andra bolag som inte kommit lika lång i sitt  hållbarhetsarbete. Miljö är även denna gång det område som prioriteras högst,  fortsätter Nadine Viel Lamare.

Detta är andra gången som rapporten presenteras och deltagandet bland bolagen  är högt. 82 av NASDAQ OMX Stockholms 100 största bolag har svarat på frågor om  miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, affärsetik/antikorruption  och arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Transparensen har ökat bland bolagen. Drygt 60 procent av bolagen som svarat  väljer nu att offentliggöra sina riktlinjer jämfört med drygt 50 procent 2009.  Allt fler rapporterar även externt om sitt hållbarhetsarbete.
Användning  av styrsystem för att följa upp riktlinjerna har också ökat markant från 67 till  90 procent. Leverantörer kontrolleras även i större utsträckning, med en ökning  från 60 till 80 procent.

- Glädjande är också att en fjärdedel av bolagen utbildar nya och befintliga  styrelseledamöter i hållbarhetsfrågor – ett tecken på att hållbarhetsfrågorna  prioriteras alltmer i styrelsearbetet Vi vet att många bolag brottas med de här  frågorna och att det är en utmaning, men det är glädjande att det tas steg i  rätt riktning.  Det är bara så vi kan skapa en reell och nödvändig förändring,  avslutar Nadine Viel Lamare.

Rapporten med slutsatser från undersökningen kan laddas ned från www.hallbartvardeskapande.se

Om initiativet Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt som initierades 2009 av 14 av  Sveriges största institutionella investerare. Gruppen vill lyfta betydelsen av  att bolagen arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, vilket är en  förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för långsiktig  finansiell avkastning.

Investerarna har gemensamt vänt sig till styrelseordförande i de 100 bolag  med störst börsvärde på Stockholmsbörsen för att fråga hur de arbetar med  ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Hållbart värdeskapande är ett värdeskapande som beaktar balansen mellan  ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. De värden som skapas i bolagen ska  vara hållbara över tid. För att uppnå det behöver bolagen ha gjort en genomgång  av, och löpande beakta, hållbarhetsaspekterna i sin verksamhet för att  identifiera relevanta risker och affärsmöjligheter. Alla bolag är unika – det  finns ingen standardlösning. Men alla behöver göra den analysen.

Investerarna bakom initiativet Hållbart värdeskapande

Andra AP-fonden, DNB, Fjärde AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden,  Handelsbanken Asset Management, meta asset management, Nordea, SEB, Skandia Liv,  SPP, Swedbank Robur, Svenska Kyrkan samt Tredje AP-fonden. 

För mer information kontakta:

Nadine Viel  Lamare, Analytiker kommunikation och ägarstyrning Första  AP-fonden
Telefon: 070-968 12 70

Kontaktperson för respektive investerare  bakom Hållbart värdeskapande återfinns på www.hallbartvardeskapande.se