Avkastningsmål

Vår förvaltningsstruktur gör det möjligt att investera över flera tidshorisonter – ett mycket långsiktigt perspektiv som beaktar pensionssystemets behov, ett medelsiktigt perspektiv som tar hänsyn till makroekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, samt ett kortsiktigare perspektiv för enskilda investeringsbedömningar.

Långsiktigt realt avkastningsmål

Vi gör bedömningar om pensionssystemets långsiktiga behov av avkastningsnivå och behov av utbetalningar från AP-fonderna för att täcka eventuella underskott. Dessa bedömningar görs i tidsperspektiv om upp till 40 år. Analysen av pensionssystemet kombineras med en mycket långsiktig bedömning av förväntad avkastning för olika tillgångsslag. Dessa mynnar ut i dels ett långsiktigt avkastningsmål, dels i ett beslut om lämpliga intervall för portföljens aktieandel, ränteportföljens genomsnittliga löptid samt valutaexponering. För närvarande är det långsiktiga avkastningsmålet 3,5 procents real avkastning per år.

Medelsiktigt realt avkastningsmål

I ett medellångt perspektiv, det vill säga 5–15 år, kan mer detaljerade prognoser av marknad, tillväxt och inflation göras. Vi gör även en marknadsbedömning som exempelvis beaktar värderingsnivåer. Med dessa som utgångspunkt är det möjligt att göra en detaljerad analys om förväntad avkastning för de olika tillgångsslagen i portföljen. För närvarande är avkastningsmålet på medellång sikt 3 procents real avkastning per år.

Löpande förvaltning med aktivt avkastningsmål

Därefter tar den operativa förvaltningen vid. Denna innefattar beslut om tillgångsfördelningen i portföljen, samt investeringar i enskilda aktier, obligationer och andra finansiella instrument, vilka görs med en tidshorisont på upp till tio år.

En balanserad ekonomisk utveckling

Vi delar uppfattningen att hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det menar vi är en förutsättning för att upprätthålla god och balanserad ekonomisk utveckling på lång sikt.

Att göra klimatscenario- och hållbarhetsanalyser av olika investeringsmöjligheter påverkar därför såväl den övergripande fördelningen av tillgångar i portföljen, som enskilda investeringsbeslut. Genom att investera i hållbarhetstrender integrerar AP4:s förvaltning hållbarhet i varje enskild investeringsprocess.