Så förhåller sig AP4 till Disclosureförordningen

EU lanserade 2018 en handlingsplan för att öka andelen hållbara investeringar, främja långsiktighet och göra det tydligare vad som är hållbart, med det övergripande målet att EU ska vara koldioxidneutralt senast år 2050. Som ett led i detta har EU utfärdat ett flertal förordningar för att stärka handlingsplanen. En av dessa är Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), den så kallade Disclosureförordningen, som trädde i kraft i mars 2021. Disclosureförordningens huvudsyfte är att öka transparensen i hållbarhetsfrågor samt öka jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer avseende integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling i deras processer.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden (AP-fonderna) omfattas inte direkt av Disclosureförordningen, men eftersom det ingår som en del i AP-fondernas uppdrag att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande samt och att redovisa hur det målet har uppnåtts, kommer AP-fonderna under kommande år att utveckla rapporteringen och främst publicera detta på respektive webbplatser i linje med förordningen.

Så integrerar AP4 hållbarhetsrisker i investeringsprocessen

Hållbarhetsrisk innebär enligt SFDR “miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde”.

Det är en investeringsövertygelse för AP4 att beaktande av hållbarhetsfrågor i förvaltningen är en förutsättning för att kunna bedriva en långsiktigt framgångsrik förvaltning, då det bidrar till en bättre riskjusterad avkastning över tid.

Eftersom AP-fonderna förvaltar det allmänna pensionssystemets kapital, utgår AP-fondernas värdegrund och agerande i hållbarhetsfrågor från den svenska statens värdegrund som bland annat konkretiseras i:

 • Den svenska regeringsformen, som bygger på demokrati, grundläggande fri- och rättigheter, alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet,
 • FN:s internationella konventioner som Sverige undertecknat, som rör bland annat miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen,
 • ILO:s kärnkonventioner,
 • Internationella ramverk som Sverige stödjer, till exempel FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella bolag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), samt
 • Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor.

AP4 har fem huvudsakliga strategier för att bedriva hållbarhetsarbetet i investeringsportföljen:

1. Mäta och rapportera kring hållbarhet

AP4 mäter och redovisar det interna hållbarhetsarbetet. Transparent rapportering är något som AP4 också förväntar sig av de bolag och verksamheter som AP4 är investerad i. AP4 verkar för utvecklandet och framtagandet av kvalitativa hållbarhetsdata, samt för att sådana transparent och ändamålsenligt rapporteras från alla berörda parter.

2. Integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsprocesser

AP4 integrerar hållbarhetsfaktorer strukturerat i investeringsbesluten, anpassat till respektive tillgångsslag och investeringsprocess. Hållbarhet ska vara en integrerad del av samtliga interna investeringsprocesser, för att över tid säkerställa en väl avvägd och kontrollerad risk samt för att kunna uppnå en hög avkastning. Vid nyttjande av externa förvaltningstjänster så utgör hållbarhet ett viktigt utvärderingskriterium.

3. Påverka som ägare, investerare och samhällsaktör

AP4 tar ansvar som ägare och investerare genom att påverka bolag i dialoger, andra investerare samt politiska beslutsfattare i hållbarhetsfrågor. AP4 samverkar med andra investerare i syfte att uppnå större tyngd i dialoger och annat påverkansarbete. Aktiv ägarstyrning är för AP4 ett effektivt verktyg för att över tid skapa och trygga tillgångarnas värde, också i relation till hållbarhetsaspekter.

4. Reducera hållbarhetsrisker i portföljen

AP4 arbetar för att minska exponeringen mot tillgångar som är förknippade med förhöjda hållbarhetsrisker, i syfte att minska portföljens risknivå. AP4 kan också välja att inte investera i bolag vars verksamhet inte bedöms vara i linje med en föredömlig tolkning av de internationella konventioner som Sverige har undertecknat eller internationella riktlinjer som Sverige stödjer. AP4 investerar inte i värdepapper utgivna av bolag eller länder som är föremål för sanktioner av EU eller FN.

5. Investera i starka hållbarhetstrender

AP4 gör tematiska investeringar som bidrar till och drar fördel av hållbarhetsomställningen. Förståelse för och analys av olika hållbarhetsaspekter kan bidra till avkastningen genom identifiering av investeringsmöjligheter för AP4, till exempel specifika sektorer eller bolag som kan förväntas bidra till och dra fördel av omställningen till ett mer hållbart samhälle.

AP4:s förväntan på bolag avseende hållbarhet

AP4 anser att bolag har ett ansvar för att verka i enlighet med lagar, konventioner och internationella riktlinjer, oavsett om dessa är riktade till stater, enskilda bolag och organisationer. Ansvaret gäller oavsett om de länder där bolagen verkar har undertecknat konventionerna eller har en svagare rättighetslagstiftning.

Genomlysning av portföljen och reaktiva dialoger

Alla AP4:s investeringar kopplade till noterade bolag är föremål för en regelbunden genomlysning rörande kränkningar av internationella konventioner. Om bolag identifieras i denna process inleds en djupare analys följt av dialog som är AP4:s huvudsakliga medel för att påverka bolag. AP4 för dialog med bolag genom den egna förvaltningen liksom genom AP-fondernas etikråd (Etikrådet), ett samarbete mellan AP-fonderna. En dialog, där en kränkning är verifierad, ska som längst pågå i fyra år om dialogen inte är konstruktiv. I de fall dialogen inte är konstruktiv eller målet för dialogen inte förväntas uppfyllas rekommenderar Etikrådet AP-fonderna att exkludera bolaget. Beslut om exkludering fattas av varje AP-fond enskilt. Exkluderingsbeslut innebär att AP4:s innehav av värdepapper emitterade av bolaget avvecklas. Etikrådet kontrollerar årligen om situationen för exkluderade bolag har förändrats. Om ett bolag åter bedriver verksamheten i linje med internationella konventioner kan beslut om re-inkludering fattas.

Förebyggande projekt

AP-fonderna bedriver genom Etikrådets förebyggande arbete som förväntas bidra till positiv förändring och som adresserar särskilt utsatta och svåra hållbarhetsutmaningar i bolags verksamheter och värdekedjor. Arbetet syftar till att lösa utmaningar och förhindra att kränkningar, olyckor och incidenter sker. Det bidrar till förbättrade bolag och minskad risk i AP-fondernas tillgångar.

Beslut att inte investera i vissa typer av tillgångar

Ett steg i integrationen av hållbarhet i förvaltningen är de värdegrundsbaserade beslut om vilka tillgångar som AP4 väljer att inte investera i. När AP4 gör en bedömning om en investering, baseras det på AP-fondslagens krav på att förvaltningen ska ske på ett föredömligt sätt. AP4:s investeringsbeslut baseras, utöver på AP-fondslagen, på den svenska statens värdegrund, det vill säga de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige som land har valt att ställa sig bakom. Det handlar exempelvis om FN-konventionerna för mänskliga rättigheter, eller om Parisavtalet om det gäller klimatfrågan. Internationella konventioner är ofta skrivna för att reglera hur länder ska agera, inte för att styra enskilda bolags verksamheter. Det innebär att det ibland finns olika tolkningar av om, och i så fall hur, ett givet bolag bryter mot konventionerna. I de fall det finns bekräftade uppgifter om att ett bolag på något sätt bryter mot konventionerna kan AP-fondernas gemensamma Etikråd rekommendera AP-fonderna att inte investera i bolaget.

AP4 har valt att inte investera i följande bolag eller branscher verksamma inom:

 • Kärnvapen
 • Tobak och cannabis (gäller inte cannabis som används för medicinska och vetenskapliga ändamål)
 • Fossila bolag (där 20 procent eller mer av omsättningen utgörs av termiskt kol och oljesand)
 • Klustervapen och minor
 • Bolagsspecifika skäl (såsom kränkningar avseende konventioner rörande hälsa och säkerhet, negativ miljöpåverkan, arbetsrätt, korruption, verksamhet inom ockuperade områden)

Så identifierar, prioriterar och adresserar AP4 de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling

 

AP4 genomför regelbundet en intressentdialog och väsentlighetsanalys tillsammans med övriga AP-fonder för att informera intressenter om AP-fondernas arbete och undersöka intressenternas syn på AP-fondernas hantering av uppdraget och verksamheten i relation till avkastning och hållbarhetsaspekter. Denna dialog och analys bidrar till prioriteringar av hållbarhetsarbetets inriktning, beaktande av väsentliga hållbarhetsrisker och rapportering. Baserat på intressentdialogen och egen analys har AP4 identifierat tre områden som fondens mest väsentliga avseende hållbarhetsrisker:

Klimatrisker

Klimatförändringen, vilket inkluderar såväl förändring av miljö, biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster, samt klimatomställningen är systematiska risker med global påverkan på samhälle, ekonomier och förväntad avkastning. Klimatrisker utgörs av fysiska risker, till exempel extremväder, översvämning, höjning av havsnivåer, samt omställningsrisker, till exempel förändringar i regelverk, branschkrav och efterfrågan. Klimatrisker kan därmed ha en betydande påverkan på de bolag och tillgångar AP4 investerar i.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och är nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser som konventioner. Alla bolag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter och det är en del av en sund och hållbar affärsverksamhet och riskhantering. Att respektera mänskliga rättigheter innebär att företag ska undvika att ha negativ påverkan på mänskliga rättigheter samt att företag ska agera för att förhindra att sådan negativ påverkan uppstår. Bolag kan ha påverkan på mänskliga rättigheter genom sin verksamhet, leverantörskedjor, interaktion med samhälle och intressenter samt genom användningen av bolagets produkter och tjänster. Brott mot mänskliga rättigheter kan innebära, i tillägg till betydande individuellt och kollektivt lidande, skadat anseende, böter, mm., vilket i sin tur kan ha väsentlig negativ påverkan på AP4:s investeringar i bolag och tillgångar.

Risker vad gäller eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter hanteras av AP4 genom den regelbundna genomlysning av portföljen, reaktiva dialoger och förebyggande projekt, vilket beskrivs ovan.

Korruption

Korruption och bristande affärsetik är ett globalt problem som förekommer i många länder och branscher. Det är skadligt och kostsamt för samhällen, det snedvrider sund konkurrens och undergräver tillgångsvärden liksom människors förtroende för rättssamhälle, politiska och ekonomiska system. Olika former av korruption är vanligt förekommande hållbarhetsrisker för bolag. Med en bred global tillgångsexponering är korruption en risk mot portföljens långsiktiga avkastning.

Risker vad gäller eventuell korruption hanteras av AP4 genom den regelbundna genomlysning av portföljen, reaktiva dialoger och förebyggande projekt, vilket beskrivs ovan.

Fokusområden inom AP4:s förvaltnings- och hållbarhetsarbete

Det finns hållbarhetsområden med systematisk påverkan på en investeringsportfölj och som särskilt lämpar sig att adressera för en investerare. Det är områden som är finansiellt väsentliga samt dessutom är investeringsbara och därmed möjliggör en betydande påverkansmöjlighet på en portföljs långsiktiga avkastnings- och riskegenskaper. AP4 har fastställt två sådana fokusområden, Klimat & miljö samt Ägarstyrning.

Klimat & miljö som fokusområde

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, med stor förväntad påverkan på miljö, biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster och därmed också på länder, branscher, bolag och enskilda individer. Klimatförändringen bedöms vara en allvarlig systemrisk, som kommer att få en ökande inverkan på tillgångars värden och möjlighet att skapa långsiktig avkastning. Att begränsa klimatförändringen är därför en förutsättning för en stabil ekonomisk utveckling och därmed för AP4:s möjligheter att framgångsrikt utföra uppdraget över tid.

AP4 har valt Klimat & miljö som ett prioriterat hållbarhetsområde i förvaltningsverksamheten. Området bedöms vara finansiellt materiellt och utgör en systemrisk som påverkar den ekologiska, sociala och finansiella stabiliteten i alla världens ekonomier och länder. Det finns betydande risker – fysiska, regulatoriska, tekniska och sociala – för branscher och företag kopplat till klimatförändringar, vilka kan ha betydande inverkan på tillgångars värden och möjlighet att generera långsiktig avkastning.

Mäta och rapportera kring klimat

AP4 mäter och rapporterar växthusgasutsläpp enligt gemensamma riktlinjer mellan AP-fonderna, vilket omfattar noterade aktier. Därutöver redovisar AP4 även utsläppen för den onoterade fastighetsportföljen. AP4 arbetar löpande för att bredda mätningen och rapporteringen till en ännu större del av portföljen, då data av tillräcklig täckning och kvalitet finns tillgänglig. AP4 stödjer initiativ för att utveckla klimatrapportering från portföljbolagen och bland institutionella investerare.

AP4 eftersträvar att följa årsredovisningslagens riktlinjer för hållbarhetsrapportering och även GRI Standards. Klimatriskrapportering baserat på TCFD återfinns i AP4:s årsredovisning.

Integrera klimatfrågan i förvaltningen

AP4 står bakom Parisavtalet och det mer ambitiösa svenska miljömålet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. AP4:s portfölj och investeringar ska stödja dessa mål. AP4 har mer än halverat koldioxidutsläppet för den noterade aktieportföljen sedan 2010, med en minskning om 60 procent. Till 2030 är AP4:s mål att ytterligare halvera utsläppen från 2020 års nivå med ambitionen att senast år 2040 ha netto nollutsläpp.

Påverka i klimatfrågan som ägare

AP4 har minskat portföljens koldioxidutsläpp genom portföljförändringar. För att uppnå klimatmålen måste även AP4:s portföljbolag i minska koldioxidutsläppen i sina respektive verksamheter. I rollen som ägare påverkar AP4 bolag och samarbetar med andra investerare för att bredda kunskapen om hur klimatfrågan kan adresseras i förvaltningsverksamheten. AP4 för även dialog med politiska beslutsfattare i syfte att skapa förutsättningar för klimatomställningen. Två exempel på investerarsamarbeten som AP4 deltar i är dels Climate Action 100+ som genom investerardialoger med bolag vill påverka till minskade utsläpp av växthusgaser och därmed reducera klimatförändringen, och dels Transition Pathway Initiative (TPI) som är ett investerarlett samarbete för att bolag ska minska sina utsläpp av växthusgaser och transparent rapportera om detta arbete i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). TPI bygger upp en publik databas baserad på bolagens publika information och gör en bedömning av hur långt bolagen har kommit i sin omställning jämfört med internationella mål i enlighet med Parisavtalet. Arbetet sker med stöd av en oberoende akademisk partner, London School of Economics. AP4 stödjer TPI:s arbete och är medlem i TPI Steering Group.

AP4 för även en aktiv dialog med politiska beslutsfattare med huvudsyftet att skapa ett globalt system för prissättning av koldioxidutsläpp. Ett pris på koldioxidutsläpp skulle på ett kraftfullt och omedelbart sätt ge styrka till klimatomställningen genom att alla ekonomiska aktörer skulle få ett samstämmigt incitament att reducera koldioxidutsläppen. AP4:s vd och även ett flertal andra medarbetare är aktiva deltagare och talare vid olika investerar- och hållbarhetskonferenser.

Reducera klimatrisker

AP4 tillämpar lågkoldioxidstrategier i den globala aktieportföljen. Dessa är optimeringsstrategier som i varje sektor minskar exponeringen mot bolag med höga koldioxidutsläpp eller fossila reserver. Strategierna använder såväl historiska utsläpp som framåtblickande data avseende om bolagens verksamheter är i linje Parisavtalet och hur olika nivåer på koldioxidprissättning kan komma att påverka bolagens marginaler. Dessa parametrar påverkar avyttringar i hela AP4:s internt förvaltade globala aktieportfölj.

AP4 har etablerat en tematisk global aktieförvaltning som utifrån ett fundamentalt bolagsperspektiv analyserar de mest resursintensiva sektorerna energi, kraftproduktion och råvaror. De bolag vars planer och mål inte bedöms vara i linje med Parisavtalets mål har avyttrats ur portföljen. Sedan tidigare äger AP4 inte bolag med väsentlig verksamhet inom termiskt kol eller oljesand.

Investera i starka hållbarhetstrender

AP4 analyserar löpande hållbarhetstrender och söker proaktiva investeringar inom hållbarhetstrender som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle och som också drar fördel av denna omställning. Målsättningen är att göra investeringar ur både ett finansiellt och ett hållbarhetsmässigt perspektiv. För att kunna möta båda dessa krav på en marknad där utbudet inte i förväg är känt, sätter AP4 inga absoluta mål för hur mycket kapital som ska investeras tematiskt, men den långsiktiga ambitionen är att dessa ska öka väsentligt över tid. Klimatrelaterade tematiska investeringar utgörs av till exempel nyutfästelser inom den onoterade portföljen, en tematisk portfölj av nischade bolag inom den fundamentala tematiska förvaltningen samt investeringar i gröna obligationer. AP4 analyserar löpande andelen tematiska investeringar i investeringsflödet och i portföljen.

Ägarstyrning som fokusområde

En ansvarstagande ägare och investerare bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete, vilket omfattar dialoger med bolag och andra intressenter i syfte att åstadkomma positiva förändringar, utövande av rösträtt på stämmor och investerarforum, aktivt arbete i bolags valberedningar, styrelser och investerarorgan samt samarbete med andra aktieägare och investerare.

AP4 har valt Ägarstyrning som ett prioriterat hållbarhetsområde i förvaltningsverksamheten. Ägarstyrning är ett av AP4:s viktigaste verktyg för att integrera hållbarhetsaspekter i förvaltningen och det bedöms vara finansiellt väsentligt att AP4 ställer krav och utövar påverkan som långsiktig och engagerad ägare i syfte att bidra till att bolagens verksamhet ska utvecklas, förbättras och bedrivas ansvarsfullt och transparent. AP4 har genom ägarstyrningsarbetet ett starkt verktyg för att motverka de hållbarhetsrisker som identifierats som väsentliga, det vill säga klimatrisker, brott mot mänskliga rättigheter samt korruption. Ägarstyrning är också en uttalad del av AP4:s förvaltningsstrategi och bedöms bidra till en långsiktigt god avkastning.

Som långsiktig och engagerad ägare ska AP4 värna alla aktieägares och de enskilda bolagens bästa. AP4 ska även verka för utveckling av kvalitet och praxis inom ägarstyrning samt främja en väl fungerande värdepappersmarknad.

Referens till internationella standarder

AP-fondernas sätt att hantera negativa konsekvenser på hållbar utveckling bygger bland annat på de konventioner som Sverige skrivit under. Det bygger också på andra åtaganden och initiativ, som till exempel:

 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag och bolagsstyrning
 • FN:s Global Compact (UNGC)
 • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP)
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Principal Adverse Impact (PAI)

Begreppet Principal Adverse Impact (PAI) är en del av SFDR och definieras som: “Negativa, materiella eller sannolika materiella effekter på hållbarhetsfaktorer som orsakas, förvärras av eller är direkt kopplade till investeringsbeslut och rådgivning som utförs av den juridiska personen.”

SFDR-ramverket innehåller 18 obligatoriska indikatorer för utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall och sociala indikatorer som bör beaktas (enligt principen ”följ eller förklara”).

Dessutom finns frivilliga indikatorer: 22 klimatindikatorer och andra miljörelaterade indikatorer, samt 24 indikatorer avseende sociala och anställda, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och frågor mot mutor.

AP-fonderna kommer under 2022 att bestämma vilka indikatorer som fonderna kommer att rapportera på.

Så förhåller sig AP4:s ersättningspolicy till integrering av hållbarhetsrisker

I AP-fondernas uppdrag ingår att generera en hög avkastning samtidigt som risken ska vara låg. Placeringsstrategin ska utgå från effekterna på de utgående pensionerna samt ta hänsyn till den betalningsberedskap som utflödena ur AP-fonderna kräver. Det är viktigt att fonderna har allmänhetens förtroende och agerar på ett ansvarsfullt sätt. AP-fonderna ska också förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

För fonderna är både hållbarhet och ett ansvarsfullt agerande högt prioriterat. Ett proaktivt förhållningssätt till miljö, etik, sociala frågor och bolagsstyrning är medel för att uppnå målet om en god riskjusterad avkastning. Ersättning till medarbetare ska uppmuntra till goda prestationer och beteenden i linje med AP-fondernas uppdrag och följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor i AP-fonderna.