Portfölj och risk

För att konstruera en portfölj som på bästa sätt väger samman förväntad avkastning och risk med pensionssystemets behov, arbetar förvaltningen systematiskt och i flera steg.

Vart tredje år genomför AP4 en långsiktig analys (en så kallad Asset Liability Management (ALM) analys) dels för att analysera pensionssystemets långsiktiga behov och krav på avkastning över 40 år och dels för att förstå den långsiktigt lämpliga portföljandelen aktier, valutaexponering samt räntebärande investeringars genomsnittliga räntebindningstid.

Analysen eftersträvar en balans mellan förväntad avkastning och den risk som bäst bidrar till att pensionssystemet långsiktigt stärks och som samtidigt begränsar risken för att utgående pensioner sänks.

En sådan genomfördes 2023 och resulterade bland annat i att lämplig långsiktig aktieallokering fortsatt anses vara i intervallet 50-70 procent av portföljen, motiverat av långsiktigt högre förväntad avkastning än övriga tillgångsslag.

 

Riskhantering

AP4 tar väl avvägda risker i förvaltningen och en god riskhantering är nödvändig för att kunna bedriva en framgångsrik kapitalförvaltning. Risker ska kunna prognostiseras före en investering och kontrolleras i efterhand. Riskhantering delas in i tre steg: riskstyrning som är ett ramverk för risktolerans, löpande riskhantering samt uppföljning och kontroll. Dessa beskrivs kortfattat nedan:

Riskstyrning

AP4:s styrelse fastställer årligen en placeringspolicy och en riskhanteringsplan för AP4:s verksamhet. Tillsammans med Ap-fondslagen bildar dessa styrande dokument ett ramverk för AP4:s riskutrymme.

Löpande riskhantering

AP4:s dagliga riskhantering och kontroll är decentraliserad till alla operativa delar i organisationen och följer principen om tre försvarslinjer, som skiljer mellan funktioner som äger risk (första försvarslinjen), funktioner för övervakning, kontroll och regelefterlevnad (andra försvarslinjen) och funktioner för oberoende granskning (tredje försvarslinjen). AP4:s tillämpning av tre försvarslinjer är anpassad till vad om bedöms vara ändamålsenligt för AP4 och följer inte till fullo regulatoriska krav.

Uppföljning och kontroll

Risk & verksamhetsstöd ansvarar för uppföljning av AP4:s finansiella och operativa risker. Det innebär att kontrollera att lagstadgade placeringsregler, Mål och riktlinjer, riskhanteringsplanens krav samt vd-beslut efterlevs i verksamheten. I Risk & verksamhetsstöds arbete ingår att noggrant mäta och analysera samt dagligen rapportera avkastning och risk, både i absoluta tal och relativt jämförelseindex samt rapportera eventuella överträdelser mot gällande regelverk.