Klimat & miljö

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, med stor förväntad påverkan på miljö, biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. Därmed påverkas också länder, branscher, bolag och enskilda individer.

Konkret tar vi avstamp i Parisavtalet och det mer ambitiösa svenska miljömålet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Vi vill bidra till klimatomställningen som vi menar är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.

Hållbarhetsmål Klimat & miljö

Parisavtalet: AP4 står bakom Parisavtalet och det mer ambitiösa svenska miljömålet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Vi har mer än halverat koldioxidutsläppet för den noterade aktieportföljen sedan 2010, vilket innebär en minskning om 60 procent. Till 2030 är vårt mål att ytterligare halvera utsläppen från 2020 års nivå för att senast år 2040 ha netto nollutsläpp i portföljen.

Klimatrisker i portföljen: Vi tillämpar lågkoldioxidstrategier i den globala aktieportföljen. Dessa är optimeringsstrategier som i varje sektor minskar exponeringen mot bolag med höga koldioxidutsläpp eller fossila reserver. Strategierna utgår från såväl historiska utsläpp som framåtblickande data för att se om bolagens verksamheter är i linje Parisavtalet och hur olika nivåer på koldioxidprissättning kan komma att påverka bolagens marginaler. Resultatet av detta påverkar avyttringar i hela vår internt förvaltade globala aktieportfölj.

Tematiska hållbarhetsinvesteringar: Vi analyserar löpande hållbarhetstrender och utvecklingen inom olika sektorer. De olika förvaltningsenheterna söker aktivt investeringar som bidrar till och drar fördel av omställningen till ett hållbart samhälle. Målsättningen är att göra bra investeringar ur både ett finansiellt och ett hållbarhetsperspektiv. Dessa investeringar görs bland anant inom ramen för den onoterade portföljen, till exempel inom hållbar infrastruktur inklusive förnyelsebar energi.

Vår globala aktieförvaltning förvaltar en tematisk portfölj av nischade bolag inom miljörelaterade teman som energiomställning med fokus på fossilfri mobilitet, vätgas, koldioxiduppfångning och återvinning. Vi gör även betydande nyinvesteringar i mindre bolag inom hälsosektorn, samt investerat i gröna obligationer utgivna av stater samt sociala obligationer.

Påverka som ägare: Vi har minskat portföljens koldioxidutsläpp genom portföljförändringar. För att uppnå klimatmålen måste även de bolag som vi har investerat i minska koldioxidutsläppen i sina respektive verksamheter. I rollen som ägare påverkar vi bolag och samarbetar med andra investerare för att bredda kunskapen om hur klimatfrågan kan adresseras i förvaltningsverksamheten. Vi för även dialog med politiska beslutsfattare i syfte att skapa förutsättningar för klimatomställningen.

Att bedriva ett fokuserat hållbarhetsarbete över tid, bidrar till en bättre hantering av hållbarhetsrisker och möjligheter, och därmed också till en bättre långsiktig avkastning.
Niklas Ekvall, vd

Koldioxidavtryck för den noterade aktieportföljen

AP4 har under 2021 ytterligare minskat den noterade aktieportföljens växthusgasutsläpp med 23 procent. Sedan 2010 har dessa utsläpp minskat med totalt 60 procent, vilket bidrar till att minska klimatrisken i portföljen. AP4 mäter och rapporterar växthusgasutsläpp enligt gemensamma riktlinjer mellan AP-fonderna. Dessa omfattar noterade aktier vilka utgjorde 64 procent av AP4:s portfölj vid utgången av 2021. Därutöver redovisar AP4 även utsläppen för den onoterade fastighetsportföljen, vilken utgör ytterligare 9 procent av det totala fondkapitalet. AP4 arbetar löpande med att utvärdera tillgången till kvalitativa data för att kunna bredda mätningen till en ännu större del av portföljen.

AP-fondernas gemensamma CO2-rapportering

Läs mer om vårt arbete med Klimat & miljö samt Ägarstyrning i ÅR21 sid 46