AP-fondernas etikråd

Det är AP-fondernas uppfattning att välskötta bolag som tar ansvar för hållbarhetsfrågor skapar högre avkastning till lägre risk över tid.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4 för att med gemensam kraft påverka företag till ett hållbart värdeskapande och till transparent rapportering. Genom dialoger och samtal engagerar sig Etikrådet för att påverka bolag och branscher i både förebyggande syfte och i händelse av incidenter. Etikrådet samarbetar kring de företag som finns i AP-fondernas aktieportföljer av börsnoterade företag, främst de utländska innehaven.

Samarbete är en nyckel till framgång

AP-fondernas gemensamma arbete och kommunikation kring hållbarhetsfrågor bidrar till en hållbar utveckling, stärker AP-fonderna som ansvarstagande ägare och föredömliga förvaltare samt bidrar till ökat förtroende för AP-fonderna.

Att gemensamt arbeta för positiv påverkan skapar större kraft i dialogen med bolag och bidrar till bättre investeringar och hållbar avkastning. Etikrådet arbetar förebyggande med bolagen, så att incidenter inte sker. Etikrådet arbetar också reaktivt. Om en kränkning av internationella konventioner redan har skett arbetar Etikrådet för att bolaget ska vidta åtgärder för att säkerställa att en liknande kränkning inte upprepas.

Samarbetet med andra internationella investerare med liknande hållbarhetsagenda bidrar till ökad möjlighet att påverka bolag till positiv förändring och ökad transparens i rapporteringen.
Pia Axelsson, Senior Sustainability Manager på AP4

Etikrådets arbete och årsrapport

Etikrådets arbete redovisas varje år på Etikrådets hemsida och i Årsrapporten som finns att läsa på Etikrådets webbplats