Ett omtumlande och dramatiskt första halvår 2020

Pressmeddelande
Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2020 uppgick till -2,5 procent före såväl som efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2020 till 403,2 miljarder kronor, att jämföra med 418,0 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2020 blev -10,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret understeg avkastningen för AP4:s referensportfölj med -0,7 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 19,7 procent av fondkapitalet.

De totala kostnaderna uppräknade till helårsbasis uppgick till 0,09 procent av genomsnittligt förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är knappt hälften av den för motsvarande pensionsfonder i en internationell jämförelse.

- AP4 redovisar för första halvåret 2020 en avkastning om -2,5 procent. Ett negativt resultat känns aldrig tillfredsställande, men givet omständigheterna får vår avkastning för det första halvåret ändå ses som ett godkänt betyg för hur vi har lyckats hantera vårens marknadsturbulens, säger Niklas Ekvall, vd på AP4

- Kraften i påverkan på realekonomin under första halvåret 2020 har varit brutal. Snabbheten och djupet i den ekonomiska inbromsningen överstiger med råge det vi såg under finanskrisen, säger Niklas Ekvall.

- AP4 har agerat som långsiktig och ansvarsfull ägare i detta extremt svåra och osäkra läge. Detta har bland annat gjorts genom att föra proaktiva dialoger med bolag och med ägarkonstellationer kring kapitalbehov, vilket resulterat i att AP4 har deltagit i ett flertal nyemissioner för att stötta långsiktigt sunda bolag. AP4 bidrar även till etablerandet av ett investeringsbolag, vars uppgift är att stötta företrädelsevis onoterade medelstora svenska bolag i rådande läge, säger Niklas Ekvall.

- AP4 såg även en möjlighet som långsiktig investerare att öka vår investering till företagsobligationer emitterade av kvalitetsbolag som strukturellt gynnas – eller åtminstone inte missgynnas – av de långsiktiga effekterna av covid-19, avslutar Niklas Ekvall, vd på AP4.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet  

30 jun 2020 

30 jun 2019 

2019 

Utgående fondkapital, mdr kr  

403,2 

391,4 

418,0 

Periodens resultat, mdr kr  

-10,6 

45,2 

75,2 

Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr  

-4,2 

-3,0 

-6,5 

Förvaltningskostnadsandel, rörelsens kostnader, % 

0,06 

0,06 

0,06 

Förvaltningskostnadsandel, provisionskostnader, % 

0,03 

0,04 

0,04 

Total förvaltningskostnadsandel, % 

0,09 

0,10 

0,10 

Avkastning total portfölj, före kostnader, % 

-2,5 

13,0 

21,8 

Avkastning total portfölj, efter kostnader, % 

-2,5 

13,0 

21,7 

Real avkastning efter kostnader, % 1 

-1,6 

11,7 

19,9 

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 

7,4 

9,3 

9,3 

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 

9,5 

10,4 

9,9 

1 KPI för juni 2020 är en uppskattning eftersom denna siffra ännu inte var tillgänglig vid tidpunkten för denna rapports publicering. 

Om AP4
AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

AP4:s halvårsrapport 2020 finns på www.ap4.se.

För mer information:
Niklas Ekvall, vd, telefon:  08-787 75 51
Karoline Hammar, kommunikationschef, telefon: 08-787 75 53