Stark avkastning i fortsatt turbulent marknad

Pressmeddelande
Med en avkastning på 13,0 procent efter kostnader ökade det totala fondkapitalet till 391,4 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2019. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade AP4:s referensportfölj med 1,7 procentenheter. Halvårsresultatet uppgick till 45,2 miljarder kronor. Under första halvåret har netto 3,0 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. De totala kostnaderna uppräknat till helårsbasis uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat kapital.

”Avkastningen första halvåret 2019 var den högsta avkastning som AP4 har haft ett enskilt första halvår sedan starten av det nya pensionssystemet år 2001. Detta är förstås mycket glädjande. Det illustrerar dock kanske framförallt den volatila marknadsmiljö vi nu befinner oss i, och det faktum att utvärderingen av en pensionsfond måste göras över en lång tidsperiod för att vara meningsfull.”, säger Niklas Ekvall, vd på AP4.

Viktiga bidragsgivare till avkastningen var den betydande exponeringen till aktier, både globalt och i Sverige, men även räntebärande investeringar och fastigheter gav god avkastning under första halvåret.

AP4:s aktiva förvaltning gav ett fortsatt betydande avkastningsbidrag om totalt 1,7 procentenheter till portföljens avkastning, vilket innebar ett positivt resultatbidrag om 5,8 miljarder kronor.

”Med detta kan jag med stolthet konstatera att AP4 förlänger den redan långa period av positiv aktiv avkastning som vi historiskt har uppvisat. Detta betonar dessutom ytterligare värdet av den breda och högkvalitativa aktiva förvaltning som AP4 bedriver.”, säger Niklas Ekvall.

Under våren har en promemoria avseende förslag på vissa ytterligare ändrade placeringsregler för AP-fonderna remitterats. Promemorian avser det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsriktlinjer.

”Förslagen som läggs fram i promemorian innebär fortsatt stora begränsningar när det gäller placeringar i illikvida tillgångar. De ger heller inte AP-fonderna liknande förutsättningar som andra jämförbara institutionella investerare. I AP4:s remissvar påpekas att promemorians förslag inte är tillräckliga för att uppnå det tidigare uttalade syftet med lagändringen, och att det är angeläget att nu skapa ett regelverk som ger AP-fonderna tillräcklig flexibilitet för att kunna verka i en snabbt föränderlig finansmarknad under många år framåt.”, säger Niklas Ekvall, vd på AP4.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 30 jun 2019 30 jun 2018 2018
Utgående fondkapital, mdr kr 391,4 366,9 349,3
Periodens resultat, mdr kr 45,2 13,7 -0,5
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -3,0 -3,3 -6,8
Ingående fondkapital, mdr kr 349,3 356,6 356,6
       
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, % 0,06 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, % 0,04 0,04 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,10 0,10 0,10
       
Avkastning total portfölj, före kostnader, % 13,0 3,9 -0,1
Avkastning total portfölj, efter kostnader, % ¹ 13,0 3,8 -0,2
Real avkastning efter kostnader, % ² 11,8 2,9 -2,3
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 9,3 11,0 8,1
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 10,4 8,7 9,9
Annualiserad real avkastning efter kostnader, 10 år, % ² 9,1 7,9 8,7

 

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner. AP4:s Halvårsrapport 2019 finns på www.ap4.se.

 

För mer information, kontakta:

Niklas Ekvall, VD, tfn: 08-787 75 51

Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet, tfn: 070-603 80 75