AP4:s årsredovisning för 2008 publicerad

Fjärde AP-fondens årsredovisning för 2008 är nu publicerad.
  • Fondkapitalet uppgick per 31 december 2008 till 164,7 miljarder kronor, en minskning med 42,6 miljarder jämfört med föregående år.
  • Fondens resultat för 2008 uppgick till –43,5 miljarder kronor, motsvarande en totalavkastning på –20,8 procent före kostnader. Efter provisionskostnader och rörelsens kostnader blev totalavkastningen –21,0 procent.
  • Avkastningen på den aktivt förvaltade marknadsnoterade portföljen uppgick till  –22,3 procent före kostnader, vilket var sämre än jämförbara index. Den aktiva avkastningen blev –0,5 procentenheter på de aktivt förvaltade marknadsnoterade tillgångarna och –1,1 procentenheter på den totala portföljen.
  • Under den senaste femårsperioden har fondens totalavkastning uppgått till i genomsnitt 2,9 procent per år efter kostnader, vilket motsvarar en årlig real avkastning på 1,1 procent.

I en kommentar till årets resultat säger VD Mats Andersson:

– 2008 var ett i alla avseenden extremt år. Fondens svaga resultat får påtagliga och negativa konsekvenser för inkomstpensionssystemet. På Fjärde AP-fonden kommer vi att analysera händelseförloppet och vårt interna beslutsfattande för att dra lärdomar inför framtiden. Vi måste bli avsevärt bättre på att identifiera och ekonomiskt hantera de affärsmöjligheter som skapas i det marknadsekonomiska systemet. Dessutom måste vi våga agera självständigt och inte följa med i marknadens flockbeteende. Detta innebär däremot inte att vi med 2008 som utgångspunkt ska förändra förvaltningsstrategi eller allokering dramatiskt.

Fjärde AP-fondens fullständiga årsredovisning för 2008 återfinns på www.ap4.se.