AP4:s årsredovisning för 2003 publicerad

AP4:s årsredovisning för 2003 är nu publicerad.

2003 i sammandrag:

  • Det marknadsvärderade resultatet uppgick till 19,3 (-23,0) mdkr.
  • Fondkapitalet, mätt till marknadsvärde och efter tillägg för överföringar, har under året ökat från 113,6 mdkr till 135,5 mdkr. Fondkapitalets förändring består av årets resultat, nettobetalningar från pensionssystemet med 2,1 mdkr samt överföringar från de särskilda förvaltningarna med 0,4 mdkr.
  • Totalavkastningen under år 2003 på placeringstillgångarna uppgick till 17,0 %, vilket skall jämföras med 18,0 % för jämförelseindex.
  • Avkastningen för den svenska aktieportföljen uppgick till 32,9 %, vilket var 1,3 procentenheter sämre än referensindex.
  • Den globala aktieportföljens avkastning uppgick till 9,2 % jämfört med 10,2 % för referensindex.
  • Ränteförvaltningen avkastade 4,8 %, vilket var 0,5 procentenheter bättre än referensindex.
  • En ny fullständig ALM-analys har planenligt genomförts under året i syfte att ompröva placeringsstrategin, vilket har resulterat i en förändrad strategisk portfölj.

- En första iakttagelse är att fondkapitalet till marknadsvärde för första gången i ett bokslut överstiger det fondkapital som fonden tilldelades vid ombildningen av pensionssystemet årskiftet 2000/2001. Det är naturligtvis uppmuntrande, men man måste ödmjukt konstatera att återhämtningen i grova tal bara motsvarar en dryg tredjedel av den kapitalförlust som fonden gjort de två föregående åren om hänsyn tas till kapitaltillskott och utebliven kalkylränta på kapitalet, säger VD Thomas Halvorsen.

- Det riktigt glädjande är att pensionssystemet premierar långsiktiga placeringstrategier. Fonderna köper aktier på fallande aktiekurser och har alltså en hög aktieandel redan när aktiemarknaderna vänder uppåt, fortsätter VD Thomas Halvorsen.