Etikrådets årsrapport för 2009 publicerad

Idag presenterar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd sin årsrapport för 2009, i vilken utvecklingen redovisas av de dialoger som rådet för med bolag som på olika sätt kan kopplas till överträdelser av de fyra AP-fondernas etiska riktlinjer för investeringar.

Etikrådet främsta verktyg är dialog och samarbete med andra investerare för att påverka bolag att agera ansvarsfullt. Dialogerna siktar inte bara till att bolagen ska adressera kränkningar av internationella konventioner utan även implementera förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Under 2009 avslutades fyra bolagsdialoger som en följd av att målen för dialogerna uppfyllts. De fyra bolagen är Grupo Ferrovial, PetroChina, Thales och Yahoo. Dessa dialoger har pågått under ett par års tid och nu lett fram till godtagbara förbättringar hos bolagen.

Etikrådet arbetar även aktivt med att stödja olika investerarinitiativ som syftar till att påverka bolag att öka transparensen, agera mer ansvarsfullt samt adressera viktiga frågor inom etik- och miljöområdet. Etikrådet utvecklade under 2009 sitt samarbete med andra investerare för att förbättra rådets möjligheter att påverka bolagen och la bland annat fram en resolution på det amerikanska gruvbolaget Freeport McMorans bolagsstämma tillsammans med en nederländsk och en amerikansk pensionsfond.

De framgångsrika dialogerna och engagemanget till trots, har Etikrådet under första kvartalet 2010 rekommenderat respektive fond att utesluta företaget Elbit Systems Ltd från fondernas investeringar då den dialog Etikrådet fört med bolaget inte lett till önskat resultat. Samtliga fonder har beslutat att följa rekommendationen. Etikrådets rekommendation att utesluta Elbit Systems ur de fyra AP-fondernas innehav förklaras av att företaget aktivt, genom att utveckla, leverera och underhålla ett anpassat övervakningssystem till vissa delar av den separationsbarriär som byggs på Västbanken, kan kopplas till kränkningar av grundläggande konventioner och normer. Etikrådet har noterat att både den Europeiska unionen och Sverige anser att den del av separationsbarriären som byggs på Västbanken strider mot folkrätten. Detta styrks i sin tur av yttrandet från 2004 av Internationella domstolen i Haag angående separationsbarriären.

- Etikrådets arbete bygger på en väl genomarbetad process där dialog med bolag är vårt viktigaste verktyg. Att stanna kvar i bolagen som ägare och föra dialog ger resultat, men det kräver resurser och tålamod. Etikrådet kan dock alltid som en sista utväg rekommendera uteslutning av ett bolag, om dialogen inte ger önskat resultat vilket nu är fallet med detta bolag, säger Annika Andersson, Etikrådets ordförande.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i årsrapporten för 2009 som kan läsas och laddas ned på www.etikradet.se.  

För mer information kontakta:

Annika Andersson
Etikrådets ordförande 2010
Telefon: 08-787 75 69
E-post: info@etikradetapfonderna.se