Ett turbulent och utmanande första halvår 2022

Pressmeddelande
Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2022 uppgick till -12,6 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2022 till 459,1 miljarder kronor, att jämföra med 527,6 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev -66,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,0 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret var -2,3 procent.

– Första halvåret 2022 har även i ett historiskt perspektiv varit mycket utmanande med stor marknadsoro, och inte minst kraftigt fallande aktiemarknader samtidigt som räntorna har stigit snabbt. Denna utveckling har förstås inte lämnat AP4:s portfölj opåverkad, säger Niklas Ekvall, vd för AP4.

– Avkastningen för det första halvåret är kraftigt negativ, och uppgår till -12,6 procent. I detta sammanhang måste man dock påminna sig om att AP4 är en mycket långsiktig investerare, och att försöka göra en utvärdering av ett enskilt halvår är inte meningsfullt. Om vi sträcker ut tidshorisonten något och även inkluderar 2021, så har AP4:s portfölj gett ett positivt resultat på 19,1 miljarder kronor, fortsätter Niklas Ekvall.

– Våren 2022 kommer att få en självklar plats i historieböckerna. Dels ser vi återigen ett krig i Europa i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, med ett enormt lidande för det ukrainska folket. Dels står vi inför makroekonomiska utmaningar med en markant högre inflation samtidigt som den ekonomiska tillväxten håller på att mattas av, vilket är något som vi inte har upplevt sedan 1970-talet, säger Niklas Ekvall.

– AP4 genomför regelbundet analyser kring vilken tillgångsallokering som passar bäst i förhållande till våra åtaganden som buffertfond i systemet för inkomstpension. Dessa påvisar att AP4 behöver en relativt hög andel aktier i vår tillgångsallokering för att långsiktigt på bästa sätt uppfylla vårt uppdrag. Detta medför dock att vi också behöver vara förberedda på att vi kan få förhållandevis stora slag i vårt resultat från ett år till ett annat, samt även ha en acceptans för stora negativa resultat under enskilda år. Som en buffertfond i systemet för inkomstpension har vi emellertid en mycket lång investeringshorisont, och därmed också en god förmåga att tåla perioder av stora marknadsrörelser. Just förmågan att agera långsiktigt är en stor tillgång för oss under perioder av svåra, stökiga och turbulenta marknader av den typ som vi har genomlevt under årets första sex månader. I själva verket är det så att i ett långsiktigt perspektiv så görs många bra investeringar under besvärliga marknadsförhållanden snarare än i en så stark finansiell marknad som vi såg under slutet av 2021, avslutar Niklas Ekvall, vd för AP4.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet  

30 jun 2022 

30 jun 2021 

31 dec 2021 

Utgående fondkapital, mdr kr  

459,1

489,8

527,6

Periodens resultat, mdr kr  

-66,6

44,5

85,7

Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr  

-2,0

-4,2

-7,5

Förvaltningskostnadsandel, rörelsens kostnader, på årsbasis % 

0,05

0,06

0,05

Förvaltningskostnadsandel, provisions-kostnader, på årsbasis, % 

0,03

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, på årsbasis, % 

0,08

0,09

0,08

Avkastning total portfölj, före kostnader, % 

-12,6

10,0

19,3

Avkastning total portfölj, efter kostnader, % 

-12,6

9,9

19,2

Real avkastning efter kostnader, % 1 

-16,5

8,8

15,3

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 

7,5

11,5

11,6

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 

9,7

10,6

11,8

Valutaexponering, %

19,9

21,0

20,9

1 KPI för juni 2022 är en uppskattning eftersom denna siffra ännu inte var tillgänglig vid tidpunkten för denna rapports publicering.