AP4:s årsredovisning för 2007 publicerad

Fjärde AP-fondens årsredovisning för 2007 är nu publicerad.

Året i korthet:

  • Fondkapitalet uppgick per 31 december 2007 till 207,3 miljarder kronor, en ökning med 6,8 miljarder jämfört med föregående år.
  • Fondens resultat för 2007 uppgick till 4,8 miljarder kronor, motsvarande en totalavkastning på 2,5 procent före kostnader. Efter provisionskostnader och rörelsens kostnader blev totalavkastningen 2,4 procent.
  • Avkastningen på den marknadsnoterade portföljen uppgick till 1,8 procent före kostnader, vilket var sämre än jämförbara index. Den aktiva avkastningen blev –1,2 procentenheter på de marknadsnoterade tillgångarna och –1,0 procentenheter på den totala portföljen.
  • Under den senaste femårsperioden har fondens totalavkastning uppgått till i genomsnitt 11,3 procent per år, efter kostnader, vilket motsvarar en årlig real avkastning på 9,7 procent.

 

I en kommentar till årets resultat säger VD Mats Andersson:

 – Jag vill sammanfatta 2007 som ett tufft år. Fondens resultat är inte tillfredsställande – varken absolutavkastningen eller det aktiva förvaltningsresultatet lever upp till våra mål. De förbättringar som uppnåddes under första halvåret raderades ut av turbulensen på kreditmarknaden och året slutade istället med en otillfredsställande aktiv avkastning på –1,0 procentenheter. Absolutavkastningen i ett femårsperspektiv överträffar med god marginal uppsatta mål. Fondens problem är att det aktiva förvaltningsresultatet, det vill säga förmågan att överträffa marknaden mätt som index, fortsätter att vara negativt. En utveckling som lett till att vi ytterligare har intensifierat vårt förändringsarbete.

Fjärde AP-fondens fullständiga årsredovisning för 2007 återfinns på www.ap4.se.