Etikrådets årsrapport 2016 - mänskliga rättigheter fortsatt i fokus

AP-fondernas Etikråd firar 10 år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljöfrågor, mänskliga rättigheter och korruption. 2016 års dialoger har bland annat omfattat dialoger med bolag rörande fiskeindustrin i Thailand och gästarbetarnas situation i Qatar.

Utifrån AP-fondernas uppdrag och den gemensamma värdegrunden arbetar AP-fondernas Etikråd med både förebyggande och reaktivt arbete med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Syftet är att åstadkomma förbättringar och göra positiv skillnad inom miljö- och etikfrågor i bolagens verksamheter.

Etikrådet har under 2016 fört dialoger inom olika hållbarhetsområden med totalt 316 bolag över hela världen. Biologisk mångfald, antikorruption och mänskliga rättigheter fortsätter att vara exempel på områden i fokus. Etikrådet är till exempel engagerad i ett stort antal dialoger kring tvångsarbete och barnarbete i bland annat kakao- och tobaksbranscherna. Under 2016 rekommenderade Etikrådet AP-fonderna att exkludera gruvbolaget Zijin Mining då bolaget inte responderade på Etikrådets krav om förbättringar och då bland annat krav på policy rörande utsläpp av gruvavfall i floder.

– Etikrådet har under de tio gångna åren arbetat med engagemang och påverkan för att problem och incidenter som uppstår i bolags verksamhet ska tas om hand och åtgärdas. Det är en långsiktigt hållbar strategi istället för att sälja bolagen. Att stanna kvar som ägare och arbeta för förbättringar var tidigare en unik strategi för AP-fondernas Etikråd, men denna har idag utvecklats till att vara normen för ansvarsfulla investerare. Etikrådet har dock inga planer att slå sig till ro utan arbetar vidare kring miljöfrågor, mänskliga rättigheter och korruption, säger Peter Lundkvist, Etikrådets ordförande under 2017.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i årsrapporten för 2016 som kan laddas ned från Etikrådets hemsida här.

 

För mer information kontakta:
Peter Lundkvist, Etikrådets ordförande 2017          
Telefon: 08-555 171 44                                          

John Howchin, Etikrådets Generalsekreterare
Telefon: 08-555 171 76

E-post: info@etikradetapfonderna.se

 

AP-fondernas Etikråd
AP-fondernas Etikråd är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, vilka har uppdrag från riksdagen att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer. Etikrådet arbetar för att bidra till AP-fondernas långsiktiga avkastning genom att påverka bolagen till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor.