AP4 redovisar god avkastning 2020

Pressmeddelande
Efter ett år präglat av covid-19 med exceptionella marknadsrörelser blev avkastningen under 2020 till slut 9,6 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 2,4 procentenheter. Resultatet blev 39,3 miljarder kronor och under året ökade fondkapitalet till 449,4 miljarder kronor samtidigt som 7,9 miljarder kronor betalades ut till pensionssystemet. Totala kostnader uppgick till 0,09 procent av förvaltat kapital. AP4 har halverat den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck sedan 2010 och konkretiserar nu nya ambitiösa klimatmål som innebär att halvera utsläppen än en gång fram till år 2030 för att sedan nå netto nollutsläpp senast år 2040.

– AP4 navigerade väl genom den exceptionellt turbulenta marknadsutvecklingen under året och skapade en avkastning efter kostnader på 9,6 procent. Även den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog med ett avkastningsbidrag om 2,4 procentenheter, vilket motsvarar ett mervärde i förvaltningen om drygt 10 miljarder kronor, säger Niklas Ekvall, vd för Fjärde AP-fonden. 

– AP4:s goda historiska resultat beror till betydande del på förmågan att använda de närmast unika förutsättningar som finns i buffertfondernas lagstadgade mandat: att agera långsiktigt och därmed kunna tåla stora marknadsrörelser när detta gynnar den långsiktiga avkastningen. Vår långsiktighet var en enorm tillgång för oss under den mycket svåra, stökiga och turbulenta marknad som vi hade under årets första hälft. Till exempel ökade vi våra investeringar i såväl aktier som företagsobligationer när kurserna föll utan urskiljning under mars månad, säger Niklas Ekvall. 

– Koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj minskade med ytterligare 15 procent under 2020 och det är nu mindre än hälften av vad det är för ett brett globalt aktieindex. AP4 har under 2020 flyttat fram positionerna ytterligare inom klimat och miljö och genomfört ett flertal viktiga initiativBland annat har vi byggt upp en fundamental tematisk global förvaltning och vi har börjat använda nya framåtblickande data för att bedöma hur portföljbolagen agerar i förhållande till Parisavtalet. Under året har en analys av klimatomställningen och dess påverkan på fossila bolag genomförts och som en konsekvens av detta har bolag vars planer och mål inte bedöms ha förutsättningar att vara i linje med Parisavtalet avyttrats ur portföljen, sammanfattar Niklas Ekvall. 

– AP4:s förvaltningskostnader uppgår till låga 0,09 procent av förvaltat kapital, vilket är ungefär hälften av kostnadsnivån för jämförbara pensionsfonder i en internationell jämförelse. AP4 kommer att fortsatt utveckla verksamheten med stort fokus på kostnadseffektivitet, avslutar Niklas Ekvall. 

 

 

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 

2020 

2019 

Utgående fondkapital, mdr kr 

449,4 

418,0 

Årets resultat, mdr kr 

39,3 

75,2 

Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr 

-7,9 

-6,5 

Ingående fondkapital, mdr kr 

418,0 

349,3 

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, % 

0,06 

0,06 

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % 

0,03 

0,04 

Total förvaltningskostnadsandel, % 

0,09 

0,10 

Avkastning, efter kostnader, % 

9,6 

21,7 

Real avkastning efter kostnader, % 

9,1 

19,9 

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 

9,8 

9,3 

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 

9,7 

9,9 

 

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet där vårt uppdrag är att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Vårt långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och fokus på hållbarhet skapar en hög avkastning till förmån för dagens och morgondagens pensionärer.  Läs mer om oss på www.ap4.se.