Halvårsrapport 2011

  • Fondkapitalet uppgick till 216 (196) miljarder kronor, en ökning med 3,4  (0,4)  miljarder kronor sedan årsskiftet. 
  • Fondens resultat för perioden uppgick till 3,6 (2,4) miljarder kronor. 
  • Totalavkastningen uppgick till 1,7 (1,3) procent före kostnader.  Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 1,6 (1,2) procent. 
  • Den aktiva avkastningen på noterade tillgångar, det vill säga avkastningen  ¬utöver jämförelseindex, uppgick till 0,1 (0,4) procentenheter före kostnader.  Den aktiva avkastningen motsvarar ett bidrag på 0,2 miljarder kronor.
  • - Dramatiken är åter stor på världens finansiella marknader. Vi kastas mellan hopp och förtvivlan. I grunden finns en tilltagande oro för de allt mer skuldsatta länderna i södra Europa samt den växande statsskulden i USA. Innan vi ser åtgärder som på ett trovärdigt sätt adresserar dessa problem lär osäkerheten bestå, säger Mats Andersson, VD AP4.

- I den årliga utvärdering som regeringen låter genomföra av AP-fonderna presenterades i år en jämförelse med åtta internationella pensionsfonder. Jämförelsen visar inte bara fondernas avkastning utan också kostnader för perioden 2006 - 2010. Även om denna typ av jämförelser ska tolkas med viss försiktighet kan jag konstatera att Fjärde AP-fonden står sig synnerligen väl i detta urval. Ingen annan fond har lägre kostnader. Vad gäller avkastning, mätt i svenska kronor, är vi på plats nummer tre. Detta är en god grund att stå på i det fortsatta arbetet för att utveckla och stärka Fjärde AP-fonden i en allt mer utmanande omgivning, tillägger Mats Andersson.

Fjärde AP-fondens fullständiga halvårsrapport för 2011 återfinns på fondens hemsida, www.ap4.se.