Pressmeddelanden

 • Pressmeddelande

  AP4 publicerar stämmosäsongsrapport för 2019

  Idag publicerar AP4 sin Stämmosäsongsrapport för 2019. Rapporten sammanfattar hur vi under stämmosäsongen våren 2019 har utövat vårt aktiva ägande genom att vara representerad i valberedningar, föra dialog med bolag och övriga ägare samt genom att rösta på bolagsstämmor

 • Pressmeddelande

  Stark avkastning i fortsatt turbulent marknad

  Med en avkastning på 13,0 procent efter kostnader ökade det totala fondkapitalet till 391,4 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2019. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade AP4:s referensportfölj med 1,7 procentenheter. Halvårsresultatet uppgick till 45,2 miljarder kronor. Under första halvåret har netto 3,0 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. De totala kostnaderna uppräknat till helårsbasis uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat kapital.

 • Pressmeddelande

  Nya problemområden i fokus för Etikrådet under 2018

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tio år påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2018 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på problemområden som Facebook och mänskliga rättigheter, bekämpningsmedel som hotar binas överlevnad samt på legaliseringen av cannabis i Kanada och framväxten av noterade cannabisbolag. Andra områden i fokus har varit oljebolagens långsiktiga klimatarbete, avskogningen i Sydamerika och gruvdammar i Brasilien.

 • Pressmeddelande

  Ett turbulent år, men aktiv förvaltning levererade

  Årets avkastning uppgick till -0,1 procent före kostnader och -0,2 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen bidrog till avkastningen med +2,3 procentenheter, ett betydande och viktigt bidrag under ett år med svag marknadsavkastning.

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas etikråd rekommenderar exkludering av bolaget Vale S A

  Det brasilianska gruvbolaget Vale S.A har på kort tid varit involverat i två omfattande olyckor där bolagets avfallsdammar i Minas Gerais i Brasilien brustit, vilket resulterat i många omkomna och omfattande miljöpåverkan. AP-fondernas etikråd har tillsammans med andra investerare fört en omfattande dialog med Vale efter första olyckan vid Mariana, 2015. Fokus har i första hand handlat om att säkerställa att bolaget tog ansvar för olyckan men också att bolaget genomförde översyn av övriga avfallsdammar i verksamheten.

 • Pressmeddelande

  Fjärde AP-fonden ökar hållbarhetsambitionerna – väljer bort kärnvapen och oljesand

  Fjärde AP-fonden (AP4) har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. AP4 ligger idag i framkant internationellt och premierades bland annat nyligen som den ledande pensionsfonden i världen inom klimatområdet. AP4:s uppfattning är att hållbarhetsperspektivet är en förutsättning för framgångsrik förvaltning. Genom att ta ansvar som ägare och minska klimatriskerna i portföljen kan AP4 bidra till en högre långsiktig hållbar avkastning.