Ett turbulent år, men aktiv förvaltning levererade

Pressmeddelande
Årets avkastning uppgick till -0,1 procent före kostnader och -0,2 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen bidrog till avkastningen med +2,3 procentenheter, ett betydande och viktigt bidrag under ett år med svag marknadsavkastning.

Med ett resultat på -0,5 miljarder kronor samt nettobetalningar till pensionssystemet om 6,8 miljarder kronor under året minskade det totala fondkapitalet till 349,3 miljarder kronor vid utgången av 2018, att jämföra med 356,6 miljarder kronor vid årets ingång.

”Årets negativa resultat är naturligtvis beklagligt, både för det allmänna pensionssystemet och för oss som arbetar på AP4. Samtidigt ska vi komma ihåg att detta är det första året sedan 2011 som AP4 uppvisar ett negativt resultat och det andra året sedan 2008. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att avkastningen under den senaste 10-årsperioden är klart positiv och uppgår till i genomsnitt 9,9 procent per år”, säger Niklas Ekvall, vd för AP4.

”2018 var ett år med tidvis hög volatilitet samt svag och i många fall negativ avkastning på finansiella tillgångar. Det är därför glädjande att AP4:s aktiva förvaltning var mycket framgångsrik under 2018 och i betydande utsträckning begränsade genomslaget av den svaga marknaden på AP4:s totalavkastning. Detta illustrerar värdet av en bred och högkvalitativ aktiv förvaltning i rådande lågavkastningsmiljö”, fortsätter Niklas Ekvall.

AP4:s totala kostnader uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat fondkapital. Rörelsens kostnader uppgick till 0,06 procent och provisionskostnaderna till 0,04 procent. Kostnadsnivån var 49 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder i en internationell jämförelse.

I november 2018 beslutade Riksdagen om ändrade regler för AP-fonderna, vilka trädde i kraft den 1 januari 2019. Förändringarna innebär en modernisering av placeringsreglerna samt att AP-fonderna ska förvalta pensionsmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

”Jag välkomnar att hållbarhet nu införs i lagtexten med klarläggandet att förvaltningen ska ske föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. AP4 har en lång tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor i förvaltningen och ligger idag i internationell framkant i detta avseende. Under 2018 har AP4 fortsatt arbetet med att minska koldioxidexponeringen i den globala aktieportföljen, bland annat genom att vi under året sålde bolag med exponering mot termiskt kol samt oljesand. AP4 har även sålt bolag med verksamhet inom kärnvapen”, säger Niklas Ekvall.

Som ett andra steg utreds möjligheter för AP-fonderna att göra onoterade direktinvesteringar i infrastrukturföretag, illikvida krediter samt saminvesteringar i onoterade bolag.

”Det är av yttersta vikt att även det aviserade andra steget i moderniseringen kring investeringsformer och instrumenttyper genomförs som planerat under 2019. Att som idag endast investera i onoterade tillgångar genom fonder är dyrt och inte längre marknadspraxis. Att tillåta onoterade direktinvesteringar skulle också möjliggöra investeringar utifrån AP-fondernas mycket långsiktiga perspektiv. En modernisering även i denna del är därför en förutsättning för att AP-fonderna ändamålsenligt och kostnadseffektivt ska kunna använda de ökade frihetsgraderna som förändringen i det första steget innebär”, avslutar Niklas Ekvall.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 2018 2017
Utgående fondkapital, mdr kr 349,3 356,6
Årets resultat, mdr kr -0,5 30,1
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -6,8 -7,4
Ingående fondkapital, mdr kr 356,6 333,9
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, % 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % 0,04 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,10 0,10
Avkastning, efter kostnader, % -0,2 9,1
Real avkastning efter kostnader, % -2,2 7,4
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 8,1 11,5
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 9,9 7,3
Annualiserad real avkastning efter kostnader, 10 år, % 8,7 6,9

 

AP4:s årsredovisning 2018 finns på www.ap4.se.

 

För mer information, kontakta:
Niklas Ekvall, VD, tfn: 08-787 75 51
Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet, tfn: 08-787 75 28