AP-fondernas etikråd rekommenderar exkludering av bolaget Vale S A

Pressmeddelande
Det brasilianska gruvbolaget Vale S.A har på kort tid varit involverat i två omfattande olyckor där bolagets avfallsdammar i Minas Gerais i Brasilien brustit, vilket resulterat i många omkomna och omfattande miljöpåverkan. AP-fondernas etikråd har tillsammans med andra investerare fört en omfattande dialog med Vale efter första olyckan vid Mariana, 2015. Fokus har i första hand handlat om att säkerställa att bolaget tog ansvar för olyckan men också att bolaget genomförde översyn av övriga avfallsdammar i verksamheten.

Vale har löpande rapporterat ett antal åtgärder för hantering av gruvavfall och ökad säkerhet vid avfallsdammar, som reviderade beredskapsplaner och tredjeparts inspektioner av dammarna. Dock är Etikrådets bestående uppfattningen, efter den senaste olyckan vid Corrego do Feijao i januari 2019, att Vale inte har agerat tillräckligt kraftfullt kring de utlovade åtgärderna efter den första olyckan vid Mariana.

Bolaget förefaller inte ha agerat på information om brister vad gällde säkerheten rörande avfallsdammen i Corrego do Feijao. Konsekvenserna av bolagets agerande har fått förödande och tragiska konsekvenser, både för lokalbefolkning, bolagets anställda och miljön kring Corrego do Feijao.

AP-fondernas etikråd rekommenderar därför AP1, AP2, AP3 och AP4 att exkludera Vale S.A på grund av att rådet förlorat förtroendet för Vale och bolaget kan kopplas till överträdelse av;

  • FN:s allmänna deklarationen av de mänskliga rättigheterna, artikel 3
    ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”
  • ILO:s konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö, artikel 4:2
    ”kring förebyggande arbete med olycksrisker som finns i arbetsmiljön.”
  • FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter                                     
    ”respekt för rätten till liv”

                    

Kontakt:

John Howchin, Generalsekreterare
AP-fondernas etikråd
john.howchin@councilonethics.org

Ossian Ekdahl, Ordförande
AP-fondernas etikråd
Ossian.Ekdahl@ap1.se

 

http://etikradet.se/