Pressmeddelanden

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas Etikråd har rekommenderat exkludering av cannabisbolag

  Kanada legaliserade Cannabis i oktober 2018. Cannabis är sedan tidigare tillåtet för medicinskt bruk i Kanada. När den nya lagen trädde i kraft blev produktion, försäljning och konsumtion av cannabis tillåtet för privat bruk. Etikrådet har tagit fram ett ställningstagande kring investeringar i narkotiska preparat.

 • Pressmeddelande

  AP4 stödjer FN-initiativ för att göra investeringar tobaksfria

  Redan 2016 fattade AP4 affärsbeslutet att inte investera i tobaksbolag, eftersom vi bedömer att stigande långsiktiga risker kommer att påverka tobaksbolagens värderingar negativt i framtiden. Nu ansluter sig AP4 till initiativet Tobacco-Free Finance Pledge, vars syfte är att lyfta fram finansiella institutioner som beslutat att inte investera i tobaksbolag och uppmuntrar andra att göra detsamma.

 • Pressmeddelande

  AP4 publicerar Stämmosäsongsrapport för 2018

  Som långsiktig och engagerad ägare agerar AP4 med målet att bidra till att bolagens verksamhet utvecklas, förbättras och bedrivs ansvarsfullt och transparent. Det skapar förutsättningar för att bolagen blir framgångsrika och levererar långsiktigt hållbar avkastning.

 • AP4:s fondkapital ökade till 367 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på 13,7 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 366,9 miljarder kronor under första halvåret 2018. Avkastningen uppgick till 3,8 procent efter kostnader (3,9 procent före kostnader). Det överträffar både fondens medelfristiga och långsiktiga avkastningsmål. Under första halvåret 2018 har netto 3,3 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet.

 • AP4 publicerar klimatrapport enligt TCFD:s rekommendationer

  Idag publicerar Fjärde AP-fonden (AP4) en klimatrapport enligt TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer. Rapporten följer TCFD:s fyra tematiska områden: Styrning, Strategi, Riskhantering samt Mått och mål. Därutöver redovisas exempel på AP4:s klimatrelaterade risker och möjligheter.

 • Pressmeddelande

  AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete och informationsgivning kring miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 2017 års dialoger har bland annat omfattat samtal och möten med bolag rörande korruption, mänskliga rättigheter och arbetsmiljöproblem i flera industrier och där AP-fonderna som aktiva ägare arbetat för att åstadkomma positiva förändringar.

 • AP4:s fondkapital ökade till 356,6 miljarder kronor

  Med ett positivt resultat på 30,1 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 356,6 miljarder kronor under 2017. Avkastningen uppgick till 9,1 procent efter kostnader (9,2 procent före kostnader) och AP4 överträffade både inkomstindex och det långsiktiga avkastningsmålet. Under året har netto 7,4 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet.