AP4:s fondkapital ökade till 356,6 miljarder kronor

Med ett positivt resultat på 30,1 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 356,6 miljarder kronor under 2017. Avkastningen uppgick till 9,1 procent efter kostnader (9,2 procent före kostnader) och AP4 överträffade både inkomstindex och det långsiktiga avkastningsmålet. Under året har netto 7,4 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet.

”Mot bakgrund av den överlag goda utvecklingen på världens aktiemarknader kan AP4 uppvisa ett starkt resultat för 2017. Räntenivåerna har varit i princip oförändrade på extremt låga nivåer och ränteinvesteringar har därför som väntat gett en låg avkastning under 2017. AP4 har under de senaste tio åren i genomsnitt avkastat 7,3 procent per år och sedan starten 2001 6,1 procent per år. Detta överstiger för båda tidsperioderna såväl AP4:s långsiktiga målsättning om 4,5 procent real avkastning per år som utvecklingen för inkomstindex. AP4 har därmed bidragit till stabiliteten i pensionssystemet”, säger Niklas Ekvall, VD för AP4.

AP4:s totala kostnader uppgick till 0,10 procent. Rörelsens kostnader uppgick till 0,06 procent och provisionskostnaderna till 0,04 procent av genomsnittligt förvaltat fondkapital. Kostnaderna är mycket låga i en internationell jämförelse. Kostnadsnivån var 46 procent lägre än för ett urval jämförbara internationella pensionsfonder i en oberoende undersökning av CEM Benchmarking.

”AP4 fortsätter utveckla hållbara investeringar med fokusområdena Klimat & miljö samt Ägarstyrning. Våra investeringar i lågkoldioxidstrategier ökade till knappt 31 procent av den globala aktieportföljen under 2017. Ambitionen framöver är att fortsätta öka dessa investeringar samt även bredda med nya hållbarhetsinvesteringar. Det gör vi för att minska riskerna i portföljen och skapa förutsättningar för bättre avkastning. Aktiv ägarstyrning är AP4:s viktigaste verktyg för påverkan och interaktion med de bolag i vilka vi äger aktier. Inför nästa års stämmosäsong är AP4 aktiv i 31 valberedningar och under 2017 röstade AP4 på 73 svenska bolagsstämmor och 896 stämmor internationellt. AP4 tar aktivt ansvar som ägare”, avslutar Niklas Ekvall.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 2017 2016
Utgående fondkapital, mdr kr 356,6 333,9
Årets resultat, mdr kr 30,1 30,5
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -7,4 -6,6
Ingående fondkapital, mdr kr  333,9 310,0
     
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %  0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % 0,04 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,10 0,10
     
Avkastning, efter kostnader, %  9,1 10,0
Real avkastning efter kostnader, % 7,4 8,3
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 11,5 12,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 7,3 6,7


AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

AP4:s årsredovisning 2017 finns på www.ap4.se/rapporter

För mer information, kontakta:
Niklas Ekvall, VD, tfn: 08-787 75 51
Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet, tfn: 08-787 75 28