AP4:s fondkapital ökade till 367 miljarder kronor

Med ett positivt resultat på 13,7 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 366,9 miljarder kronor under första halvåret 2018. Avkastningen uppgick till 3,8 procent efter kostnader (3,9 procent före kostnader). Det överträffar både fondens medelfristiga och långsiktiga avkastningsmål. Under första halvåret 2018 har netto 3,3 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet.

 "AP4 har en avkastning på 3,8 % för det första halvåret. Givet det rådande marknadsläget så får det anses vara ett tillfredsställande resultat", säger Niklas Ekvall, VD för AP4.

"Det är glädjande att vår aktiva förvaltning fortsätter att leverera en överavkastning i förhållande till det referensindex som anger vår långsiktiga tillgångsallokering. För första halvåret uppgår denna överavkastning till 1,4 procentenheter och utgör därmed en betydande del av den totala avkastningen för AP4. Flertalet delar av vår förvaltning har varit positiva bidragsgivare till den aktiva avkastningen, med svenska aktier som det dominerande området", fortsätter Niklas Ekvall, VD för AP4.

AP4:s totala kostnader uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat fondkapital. Rörelsens kostnader uppgick till 0,06 procent och provisionskostnaderna till 0,04 procent. Kostnadsnivån var 65 procent lägre än för ett urval jämförbara internationella pensionsfonder i en oberoende undersökning av CEM Benchmarking, och är sålunda låga i en internationell jämförelse.

Det arbete som inleddes under 2017 med ett helhetsgrepp på hållbarhet håller nu på att konkretiseras i olika delar av portföljen. I början av året gjorde AP4 en investering i fonden Amundi Planet som syftar till att långsiktigt utveckla och investera i marknaden för gröna obligationer i tillväxt- och utvecklingsländer. AP4 har även tagit ytterligare steg för att minska koldioxidutsläppen i portföljen genom att bland annat sälja av bolag där termiskt kol utgör mer än 20 procent av omsättningen. Detta reducerar AP4:s koldioxidavtryck ytterligare och minskar därmed klimatrisken i portföljen.

"Arbetet med att fördjupa och bredda vårt hållbarhetsarbete fortsätter med oförminskat fokus och vi arbetar intensivt med flera projekt som berör både hållbarhetsanalys och hållbarhetsinvesteringar", säger Niklas Ekvall.

Regeringen lämnade i juni 2018 en proposition till riksdagen avseende ändrade placeringsregler för Första-Fjärde AP-fonderna. Avsikten är att förändringarna ska ske i två steg, med ett första steg som träder i kraft den 1 januari 2019 och ett andra steg som avses träda i kraft den 1 juli 2019.

"Jag ser mycket positivt på moderniseringen av placeringsreglerna. De är nödvändiga för att ge AP-fonderna förutsättningar för en modern och kostnadseffektiv kapitalförvaltning", avslutar Niklas Ekvall.

 

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 30 jun 2018 30 jun 2017 31 dec 2017
Utgående fondkapital, mdr kr 366,9 347,6 356,6
Periodens resultat, mdr kr 13,7 17,3 30,1
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -3,3 -3,7 -7,4
Ingående fondkapital, mdr kr 356,6 333,9 333,9
       
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, % 0,06 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, % 0,04 0,04 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,10 0,10 0,10
       
Avkastning efter kostnader, % 3,8 5,2 9,1
Real avkastning efter kostnader, % ¹ 2,9 4,5 7,4
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 11,0 11,8 11,5
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 8,7 6,5 7,3
Annualiserad real avkastning efter kostnader, 10 år, % ¹ 7,9 5,4 6,9

 

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

AP4:s Halvårsrapport 2018 finns på www.ap4.se.

För mer information, kontakta:

Niklas Ekvall, VD, tfn: 08-787 75 51
Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet, tfn: 070-603 80 75