AP4:s halvårsrapport för 2006 publicerad

Nu är Fjärde AP-fondens halvårsrapport för 2006 publicerad.

Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar vid utgången av juni uppgick till 182,3 miljarder kronor, att jämföra med 180,2 miljarder kronor vid årets ingång. Valutaexponeringen vid halvårsskiftet utgjorde 9,2 procent av de totala tillgångarna, jämfört med 10,1 procent vid årsskiftet.

Det marknadsvärderade resultatet för första halvåret uppgick till 1,44 miljarder kronor, att jämföra med 12,50 miljarder kronor för samma period föregående år.

Avkastningen under perioden på fondens totala tillgångar blev 0,8 procent ( 8,3 procent), med det största bidraget från svenska aktier. Utfallet var 0,5 procentenheter sämre än fondens jäm-förelseindex. På rullande femårsbasis uppvisar fonden en absolutavkastning på 24,2 procent. Det motsvarar en genomsnittlig nominell årsavkastning på 4,4 procent och en real – dvs inflationsjusterad – årsavkastning på 3,2 procent.

Tabellen nedan visar placeringstillgångarnas sammansättning och avkastning liksom referens-index samt Fjärde AP-fondens strategiska portfölj.

  Marknadsvärde Strategisk portfölj Avkastning      
Tillgångsslag 20060630, mdr kr 20060630, % 20051231, % 20060630, % 20060630, fonden 20060630, index
Globala aktieportföljen 74,0 41,4 42,2 41,5 1,2 2,0
Svenska aktieportföljen 33,5 18,5 20,0 18,8 4,3 5,3
Räntebärande portföljen 67,2 37,6 36,4 37,8 -1,3 -1,5
Fastigheter 4,0 1,9 2,1 1,9 19,3 19,3
Valuta/Taktisk allokering/Kassa 3,6 0,5 -0,7 - - -
Summa 182,3 100,0 100,0 100,0 0,8 1,3