AP4:s fondkapital ökade till 312 miljarder kronor, en ny rekordnivå

Med ett positivt resultat på 5,6 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till en rekordnivå på 312 miljarder kronor efter nettoutflöden till pensionssystemet på drygt tre miljarder kronor. Totalavkastningen för första halvåret 2016 uppgick till 1,9 procent efter kostnader.

– Det är tillfredsställande att AP4 med sin långsiktiga placeringsinriktning levererar positiv totalavkastning även under börsoron i samband med Brexit. Under de senaste tio åren har AP4 skapat en genomsnittlig avkastning på 6,8 procent efter kostnader, vilket överträffar inkomstindex med god marginal och innebär att AP4 bidragit positivt till pensionssystemet, säger Mats Andersson, VD på AP4.

– AP4:s lågkoldioxidinvesteringar uppgår till 22 procent av den globala aktieportföljen och är långsiktiga investeringar som minskar klimatrisken i AP4:s tillgångar. En lägre exponering mot fossila tillgångar bedömer vi också kommer att gynna avkastningen på lång sikt, fortsätter Mats Andersson.

– Vi får också glädjas åt att AP4:s sätt att bedriva förvaltning uppmärksammas. AP4 har åter fått mottaga utmärkelser för vårt sätt att arbeta, avslutar Mats Andersson.

  • Fondkapitalet ökade till 312 (310 per 2015-12-31) miljarder kronor och resultat uppgick till 5,6 (18,0) miljarder kronor. Under de senaste tre åren uppgår det sammanlagda resultatet till 89 miljarder kronor.
  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 1,9 (6,1) procent. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 1,9 (6,1) procent.
  • Förvaltningskostnaderna är fortsatt låga, såväl i inhemsk som internationell jämförelse. Förvaltningskostnadsandelen för rörelsekostnader uppgick till 0,06 (0,07) procent. Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,10 (0,11) procent.
  • Valutaexponeringen var 27,4 (27,8) procent vid halvårets slut.
  • Under första halvåret 2016 utbetalade AP4 3,2 (2,4) miljarder kronor netto från fondkapitalet till pensionssystemet för att bidra till att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. AP4 har totalt, sedan 2009, då systemets nettoflöden blev negativa betalat ut drygt 33 miljarder kronor från fondkapitalet till pensionssystemet. AP4:s har trots dessa utflöden förvaltat fondkapitalet så att det under samma tid har ökat från 165 till 312 miljarder kronor.

 

NYCKELTAL Jan-juni 2016 Jan-juni 2015 Jan-dec 2015
Fondkapital vid periodens slut, mdr kr 312,5 310,4 310,0
Periodens resultat, mdr kr 5,6 18,0 20,1
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdr kr -3,2 -2,4 -4,9
       
Totalavkastning efter kostnader, % 1,9 6,1 6,8
       
Förvaltningskostnadandel för rörelsekostnader, % av förvaltat kapital 0,06 0,07 0,06
Förvaltningskostnadsandel för rörelse- och provisionskostnader, % av förvaltat kapital 0,10 0,11 0,11
       
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 9,7 11,6 9,7
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 6,8 7,4 6,7
       

 

Mats Andersson lämnar idag tjänsten som VD för AP4. Niklas Ekvall kommer att tillträda som VD den första oktober 2016. AP4:s aktiechef Per Colleen är tillförordnad VD under interimsperioden fram till Niklas Ekvalls tillträde.

Stockholm 12 juli 2016

Fjärde AP-fondens Halvårsrapport 2016 kan läsas och hämtas här.