AP4:s fondkapital ökade till 334 miljarder kronor

Med ett positivt resultat på nära 31 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 334 miljarder kronor under 2016. Avkastningen uppgick till 10,0 procent efter kostnader. AP4 överträffade både inkomstindex och det långsiktiga avkastningsmålet.

Med ett positivt resultat på nära 31 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 334 miljarder kronor under 2016. Avkastningen uppgick till 10,0 procent efter kostnader. AP4 överträffade både inkomstindex och det långsiktiga avkastningsmålet.

- De senaste tio åren har AP4 haft en genomsnittlig avkastning efter kostnader på 6,7 procent per år. Inflationsjusterat motsvarar det en real avkastning på 5,5 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet om 4,5 procent. Även mätt sedan pensionssystemets start, 2001, överträffas det långsiktiga målet med en genomsnittlig real avkastning på 4,6 procent per år. Över tid har AP4 också avkastat mer än inkomstindex, vilket innebär att AP4 bidragit positivt till pensionssystemets finansiella styrka”, säger Niklas Ekvall, VD för AP4.

- AP4 har låtit genomföra en oberoende mätning av hur kostnadseffektiv verksamheten är. Resultatet visar att AP4:s verksamhet drivs till en väsentligt lägre kostnad relativt genomsnittet för andra jämförbara pensionsfonder globalt. Det är konsultföretaget CEM, som mäter och jämför pensionsfonders kostnadseffektivitet globalt, som genomfört mätningen. AP4 har ett stort fokus på att leverera en så hög avkastning som möjligt efter kostnader. Av detta skäl så är det mycket tillfredsställande att få vår låga kostnadsnivå bekräftad i en extern oberoende jämförelse, säger Niklas Ekvall.

- AP4 fortsätter att fokusera på hållbarhet i investeringarna. Det är ett löpande arbete, som är under ständig utveckling. Våra investeringar i lågkoldioxidstrategier, som minskar klimatrisken i tillgångarna, uppgår nu till 24 procent av den globala aktieportföljen. Målet är att fortsätta öka dessa investeringar volymmässigt och att även bredda med nya investeringar med hållbarhetsinriktning, som kan minska risken i tillgångarna samt ha lika god eller bättre avkastning, avslutar Niklas Ekvall.

 

ÅRET I KORTHET, NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013 2012
Årets resultat, mdr kr 30,5 20,1 40,2 37,0 23,4
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdr kr -6,6 -4,9 -5,1 -6,9 -3,8
Utgående fondkapital, mdr kr 333,9 310,0 294,9 259,7 229,6
Totalavkastning efter kostnader, % 10,0 6,8 15,7 16,4 11,2
Årlig totalavkastning efter kostnader, genomsnitt 5   år, % 12,0 9,7 10,5 11,6 3,3
Årlig totalavkastning efter kostnader, genomsnitt 10   år, % 6,7 6,7 7,6 7,2 7,2
Rörelsekostnader, i % av förvaltat kapital 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
Rörelse- och provisionskostnader, % av förvaltat   kapital 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10

 

  • Fondkapitalet ökade till 334 (310) miljarder kronor och resultatet uppgick till nära 31 (20) miljarder kronor. Under de senaste tre åren uppgår det sammanlagda resultatet efter kostnader till 91 miljarder kronor.
  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 10,0 (6,8) procent. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 10,1 (6,9) procent.
  • Förvaltningskostnaderna är fortsatt låga, såväl i inhemsk som internationell jämförelse. Förvaltningskostnadsandelen för rörelsekostnader uppgick till 0,06 (0,06) procent. Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,10 (0,11) procent.
  • Valutaexponeringen var 26,9 (27,0) procent vid årets slut.
  • Under 2016 betalade AP4 ut 6,6 (4,9) miljarder kronor netto från fondkapitalet till pensionssystemet för att bidra till att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. AP4 har sammantaget, sedan systemets nettoflöden blev negativa, betalat ut 37 miljarder kronor från fondkapitalet till pensionssystemet.

 

Stockholm 22 februari 2017

Fjärde AP-fondens Årsredovisning 2016 kan läsas och hämtas på www.ap4.se.

 

För mer information, kontakta:

Niklas Ekvall, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51

Pia Axelsson, Kommunikation, tfn: 08-787 75 72