AP4 överträffade målen och fondkapitalet ökade till 241 miljarder kronor

Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till 6,3 procent och gav ett resultattillskott på över 14 miljarder kronor under årets sex första månader. AP4 gynnades av sin höga aktieandel i samband med den positiva utvecklingen på den svenska och övriga världens aktiemarknader.
  • Fondkapitalet ökade till 240,9 (220,5) miljarder kronor och halvårets resultat uppgick till 14,4 (12,2) miljarder kronor.
  • Totalavkastningen både före och efter kostnader uppgick till 6,3 (5,8) procent.
  • AP4 har genererat en årlig nominell totalavkastning efter kostnader om 7,2 procent i genomsnitt över 10 år, vilket i reala termer (inflationsjusterat) motsvarar 5,9 procent per år. Det överträffar styrelsens reala avkastningskrav om 4,5 procent i genomsnitt per år och är dessutom bättre än inkomstindex.
  • AP4:s aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex med 0,1 (0,8) procentenheter före kostnader, vilket motsvarar 0,3 (1,6) miljarder kronor. Det är nionde halvåret i rad som fondens aktiva förvaltning överträffar jämförelseindex och därmed levererar en bättre avkastning än passiv förvaltning.
  • Förvaltningskostnaderna är fortsatt låga. Förvaltningskostnadsandelen, exklusive provisionskostnader, uppgick i årstakt till 0,07 (0,08) procent. Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,11 (0,10) procent. Förvaltningskostnaderna uppgick till 127 (110) miljoner kronor.
  • Valutaexponeringen var 28,6 (27,4) procent vid halvårsskiftet.
  • Under halvåret betalade AP4 ut 3,1 (1,7) miljarder kronor netto från fondkapitalet till pensionssystemet.

  – Det är glädjande att AP4:s aktiva förvaltning för nionde halvåret i rad överträffade index, speciellt som det var vårt första halvår med den nya förvaltningsstrukturen, säger Mats Andersson, VD på Fjärde AP-fonden.

– Än mer glädjande och mer relevant är AP4:s goda långsiktiga totalavkastning. Den har under de senaste tio åren uppgått till 7,2 procent i genomsnitt per år, vilket motsvarar en real avkastning, det vill säga justerat för inflation, på 5,9 procent per år. Det överträffar styrelsens långsiktiga mål om 4,5 procent per år, tillägger Mats Andersson.

Stockholm 22 augusti 2013

Fjärde AP-fondens halvårsrapport 2013 kan läsas och hämtas på www.ap4.se

 

För mer information kontakta:

Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51