AP4:s årsredovisning för 2005 publicerad

Nu är AP4:s årsredovisning för 2005 publicerad.

Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar uppgick vid utgången av 2005 till 180,2 mdr kr, att jämföra med 151,5 mdr kr vid årets ingång. Det marknads-värderade resultatet för 2005 uppgick till utmärkta 25,8 (14,3) mdr kr.

Totalavkastningen på placeringstillgångarna uppgick under året till goda 16,9 % mot 10,6 % året innan. Fondens jämförelseindex för 2005 nådde 17,0 %. Tabellen nedan visar dels placeringstillgångarnas fördelning vid årsskiftet jämfört med fondens strategiska portfölj, dels avkastning och vinstbidrag i absoluta och relativa tal samt utvecklingen för fondens olika referensindex.

Uppgången på aktiemarknaderna har resulterat i en enastående god absolutavkastning de senaste åren för Fjärde AP-fonden. I årsredovisningen konstaterar VD Thomas Halvorsen att avkastningen under den senaste femårsperioden varit hyggliga 19,6 %, trots de starkt fallande kurserna i början på perioden. VD fortsätter:

- Årets mycket goda absolutavkastning innebär att Första – Fjärde AP-fonden i det nya ålderspensionssystemet nu uppvisar en klart positiv avkastning sedan systemet ombildades för fem år sedan. Detta är särskilt glädjande mot bakgrund av att inflationen under denna period varit ovanligt låg, vilket betyder att den lång-siktiga reala kalkylen nu i hög grad har förbättrats.

- När det gäller Fjärde AP-fondens förvaltningsresultat tvingas jag konstatera att fonden under året inte lyckades överträffa sitt jämförelseindex. Ränte- och valuta-förvaltningen överträffade sina referensindex liksom taktisk allokering, medan såväl den globala aktieportföljen som särskilt den svenska aktieportföljen har varit alltför defensivt positionerade för att kunna nå sina avkastningsmål.

 

Tillgångsslag Marknadsvärde 2015-12-31, mdr kr Dito fördelning 20051231, % Dito enligt strategisk portfölj, % Resultatbidrag 2005, mdr kr Bidrag till absolutavkastning, %-enheter Avkastning fonden 2005, % Referensindex 2005, %
Globala aktier 76,8 42,2 42,0 9,8 6,4 14,5 14,8
Svenska aktier 36,3 20,0 19,0 9,5 6,2 34,1 36,3
Räntebärande 63,4 36,4 37,0 2,3 1,5 3,7 3,5
Fastigheter 3,8 2,1 2,0 1,2 0,8 47,7 47,7
Valuta -0,1 -0,7 3,0 2,0      
varav aktiv 0,2 0,1          
Totalt 180,2 100,0 100,0 25,8 16,9 16,9 17,0

 

Ytterligare kommentarer återfinns i VD-kommentaren, sid 4, i den fullständiga årsredovisningen som finns tillgänglig på fondens hemsida www.ap4.se idag kl 16.00 (ca).