Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens rekordresultat för 2021 uppgick till 316 miljarder kronor

Pressmeddelande
AP-fonderna skapar tillsammans det bästa resultatet någonsin på 316 miljarder kronor. Detta bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.
  • Den genomsnittliga avkastningen för året uppgick till 19,3 procent efter kostnader.

  • AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 10,5 respektive 10,7 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 2,8 respektive 2,7 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet. När AP-fondernas avkastning överträffar inkomstindexets utveckling bidrar AP-fonderna till pensionssystemets styrka.

  • Vid utgången av 2021 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1 937 mdkr, vilket är en ökning med 285 mdkr jämfört med utgången av 2020.

  • AP-fonderna betalade under 2021 ut 30 mdkr för att täcka underskott i pensions- systemet. Sedan starten 2001 har AP-fondernas nettobidrag till pensions- systemet varit 233 mdkr. Fondernas avkastning har samtidigt bidragit till pensionssystemets finansiella styrka och AP-fondernas andel av pensions- systemet utgör numera närmare 18 procent av pensionstillgångarna att jämföra med 10 procent 2001.

  • I enlighet med Parisavtalet har AP-fonderna under året fortsatt arbetet med att klimatanpassa sina portföljer. Under 2021 minskades koldioxidutsläppen i portföljerna med ytterligare 14 procent. Av årets minskning av utsläppen beror 5 procentenheter på att portföljbolagen minskat sina utsläpp och 8 procentenheter på AP-fondernas portföljförändringar.

  • Etikrådet har under året fortsatt sitt viktiga påverkansarbete i ett 90-tal bolagsdialoger med fokus på bland annat mänskliga rättigheter, bolagsstyrning och miljö. I takt med att hållbarhet integreras alltmer i fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar, beslutades i slutet av 2021 att se över Etikrådets uppdrag och strategi.

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Kerstin Hessius vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

"Vårt gemensamma resultat för 2021 är det bästa någonsin och uppgår till hela 316 miljarder kronor. Vi startade 2001 med ett förvaltat kapital på 536 miljarder kronor som nu 2021 vuxit till 1 937 miljarder kronor. AP-fonderna levererar en långsiktig avkastning som över tid väsentligt överstiger inkomstindexets utveckling, vilket innebär att AP-fonderna starkt bidragit till pensionsystemets stabilitet. Sett i ett 10-årsperspektiv har avkastningen varit mycket hög, i genomsnitt 10,7 procent per år. Vi anses internationellt vara en förebild inom hållbarhet och har fortsatt att utveckla detta viktiga arbete både genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.”

 

Läs mer i fondernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på:
www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se samt www.ap4.se

För mer information kontakta:
Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, AP2, ulrika.danielson@ap2.se
Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef, AP3, lil.lindgren@ap3.se
Karoline Hammar, Kommunikationschef, AP4, karoline.hammar@ap4.se

AP-fonderna (AP1-AP4)
AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet. AP-fonderna har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).