AP4 når ny rekordnivå med 310 miljarder kronor i fondkapital

Med ett positivt resultat på 18 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 310 miljarder kronor, en ny rekordnivå. Totalavkastningen uppgick till 6,1 procent efter kostnader. AP4 har därmed överträffat det långsiktiga avkastningsmålet.

- Det är glädjande att AP4 återigen överträffar det långsiktiga avkastningsmålet. Totalavkastningen har under de senaste tio åren uppgått till 7,4 procent i genomsnitt per år, vilket motsvarar en real avkastning på 6,2 procent per år, säger Mats Andersson, VD på AP4.

- AP4 har under första halvåret 2015 fortsatt att öka investeringarna i strategier som sänker aktieportföljens koldioxidavtryck. Dessa investeringar har sedan starten för tre år sedan bidragit till att öka avkastningen och minska risken jämfört med en global passiv förvaltning, säger Mats Andersson.

- Vi får också glädjas åt att AP4 under första halvåret 2015 åter fått motta internationella utmärkelser och uppmärksamhet för vårt sätt att bedriva förvaltningen, avslutar Mats Andersson.

  • Fondkapitalet ökade till 310 (295 per 2014-12-31) miljarder kronor och resultat uppgick till 18 (19) miljarder kronor. Under de senaste tre åren uppgår det sammanlagda resultatet till över 100 miljarder kronor.

  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 6,1 (7,2) procent. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 6,1 (7,3) procent.

  • Den reala (inflationsjusterade) totalavkastningen uppgick till 5,0 procent årligen i genomsnitt sedan utvärderingsstarten 2001-07-01. Det överträffar AP4:s långsiktiga reala mål om 4,5 procent årligen i genomsnitt.

  • AP4:s aktiva Taktiska förvaltning (placeringshorisont upp till tre år) avkastade -0,2 (0,3) procentenheter före kostnader. Efter tolv positiva halvår i följd med en avkastning bättre än index var första halvåret 2015 ett halvår med lägre avkastning än jämförelseindex. Tre av fem delportföljer överträffade dock index under halvåret. Över utvärderingshorisonten, en rullande treårsperiod, uppgick den positiva aktiva avkastningen till 0,4 procentenheter per år i genomsnitt, vilket motsvarar ett resultatbidrag på 2,3 miljarder kronor.

  • Förvaltningskostnaden är i såväl inhemsk som internationell jämförelse låg och mycket konkurrenskraftig. Förvaltningskostnadsandelen, exklusive provisionskostnader, uppgick i årstakt till 0,07 (0,07) procent av förvaltat kapital. Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,11 (0,11) procent. Förvaltningskostnaden uppgick till 165 (147) miljoner kronor.

  • Valutaexponeringen var 27,8 (28,1 per 2014-12-31) procent vid periodens slut.

  • Mer än 2,4 miljarder kronor utbetaldes netto till pensionssystemet från fondkapitalet under första halvåret 2015 för att bidra till att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. AP4 har totalt, sedan 2009, då systemets nettoflöden blev negativa betalat ut 27 miljarder kronor till pensionssystemet. Trots utbetalningarna har AP4:s förvaltade fondkapital ökat.

 

Stockholm 10 juli 2015

 

Fjärde AP-fondens halvårsrapport 2015 kan läsas och hämtas här.

 

För mer information kontakta: